Chuyên mục: Bản Nguyện Niệm Phật

Phương pháp niệm Phật của Ấn Quang Đại Sư

Phương pháp niệm Phật của Ấn Quang Đại sư

Suốt một đời hoằng dương pháp môn niệm Phật, Tổ Ấn Quang chỉ tập trung dạy người chuyên một pháp Trì Danh. Do là trong bốn cách niệm Phật: Quán Tượng, Quán Tưởng, Thật Tướng và Trì Danh thì chỉ có Trì Danh là khế cơ nhất, phù hợp với tất cả mọi chúng sanh trên thế gian này

Hào quang nhiệp hộ người niệm Phật

Hào quang nhiếp hộ người niệm Phật và Chánh niệm lúc lâm chung

Vô Lượng Thọ Như Lai có tám muôn bốn ngàn tướng, mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp tùy hình, và mỗi vẻ đẹp lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng. Những tia sáng ấy, soi khắp các cõi mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật

Niệm Phật bị vọng tưởng

Làm thế nào khi niệm Phật bị vọng tưởng, tán loạn

Người niệm Phật tâm tán loạn mà được vãng sanh mới nói lên sự thù thắng của Bổn nguyện tiếp dẫn. Tâm tuy tán loạn nhưng nương vào năng lực đại nguyện của đức A Di Đà nhất định vẫn được vãng sanh

Nguyện thiết với tin sâu

Thế nào được gọi là Nguyện thiết với Tin sâu

Tổ Ngẫu Ích nói: “Được vãng sanh hay không, hoàn toàn do tín nguyện có hay không? Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn”. Đây là lời phán định sắt đá, ngàn năm cũng không thay đổi được

Tông chỉ của pháp môn Niệm Phật

Tông chỉ của Pháp môn Niệm Phật

“Thật vì sanh tử, phát Bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật”. Mười sáu chữ khai thị này của ngài Mộng Đông, thâm sâu và khẩn thiết đến cùng cực, được Tổ Ấn Quang gọi là Đại cương tông của pháp môn Niệm Phật.