Chuyên mục: Kinh Sách Phật Pháp

Thức uẩn là gì

Thức ấm và 10 Cảnh giới Ma sinh ra từ Thức ấm

Thức là ý thức, Ấm là sự ngăn che. Thức ấm là sự thấy biết được tích tụ lại từ vô thỉ kiếp đến nay vào sâu trong tàng thức. Những thấy biết, kinh nghiệm được tích lũy này tạo ra những hiểu biết và tập quán sai lầm. Sắc uẩn là gì. Thọ uẩn […]

Hành uẩn là gì

Hành ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ Hành ấm

Tâm niệm chúng ta thay đổi liên miên hỗn loạn nên gọi là Hành, Ấm là sự ngăn che. Hành ấm là nơi tư tưởng phát sinh như dòng suối liên tục không ngừng tích tụ lại trong vô thỉ kiếp đến nay. Nó miên man vận hành khiến tâm con người chất đầy vọng tưởng. […]

Tưởng uẩn là gì

Tưởng ấm và 10 loại Ma sinh ra từ Tưởng ấm.

Tưởng là nhớ lại sự vui khổ của thân tâm, Ấm là sự ngăn che. Tưởng ấm có nghĩa là ngăn che bởi kinh nghiệm vui khổ của thân tâm tích lại trong từ vô thỉ kiếp đến nay thành một khối. Sự ngăn che khiến ta bị che mất chân tánh nên bị sai […]

Thọ uẩn là gì

Thọ ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ Thọ ấm

Thọ là cảm giác, do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh ra, Ấm nghĩa là sự ngăn che. Thọ ấm nghĩa là sự ngăn che do những cảm giác của chúng sanh được tích lũy lại từ vô thỉ kiếp đến nay. Sự ngăn che, khiến chúng ta không nhận […]

Sắc uẩn là gì

Sắc ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ sắc ấm

Sắc là chỉ vật chất, có hình tướng, những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được. Ấm nghĩa là sự ngăn che. Sắc ấm là Vô biên các loại hình tướng được tích lũy trong tạng thức này tạo ra sự ngăn che, khiến chúng ta khởi tâm phân biệt nên nhìn nhận […]

Tứ chủng thanh tịnh minh hối là gì

Tứ chủng thanh tịnh minh hối là gì

Tứ chủng thanh tịnh minh hối là bốn điều răn dạy về tánh Thanh tịnh, gồm có: Dứt Dâm dục, dứt Sát sanh, dứt Trộm cắp và dứt Vọng ngữ. Lục thần thông là gì. Lục căn, lục trần, lục thức là gì. Thập thiện nghiệp là gì. Ngũ trược ác thế là gì. Hội […]

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Kinh thập thiện nghiệp đạo là nền tảng của vạn pháp lành. Nơi Kinh này đức Thế Tôn nói rõ hình tướng thô tế và nhân quả của mười nghiệp lành. Cách tụng kinh tại nhà. Cách niệm Phật tại nhà Âm đức là gì. Cách thay đổi vận mệnh. Kinh Địa Tạng. Chuyện nhân […]

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Kim Cang có khả năng phá sạch mọi kiến chấp. Người học Phật cần yếu phải nhờ nó để dẹp tan tất cả kiến chấp sai lầm cố hữu, đã lôi kéo mình vào vòng trầm luân muôn vạn kiếp rồi. Nếu không tận dụng cây kiếm Bát nhã chặt đứt mọi xiềng xích […]

Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tụng Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phổ Môn thực ra là Phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Đây là phần kinh văn đức Thế Tôn thuyết giảng về uy đức không thể nghĩ bàn của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cổ kim đến nay người trì tụng Kinh Phổ môn này được cảm ứng thoát khổ không […]