Chuyên mục: Góc Tu Tại Gia

Chánh niệm là gì

Chánh niệm là gì

Chánh là chân chánh và Niệm là ý niệm, Chánh niệm hiểu đơn giản nhất là các ý niệm chân chánh. Chánh niệm khác chánh tư duy ở chỗ: Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh về một vấn đề gì đó, còn chánh niệm là ngay một niệm khởi ở trong tâm cũng […]

Giác ngộ là gì

Giác ngộ là ra khỏi sanh tử luân hồi

Giác ngộ sự tỉnh giác từ giấc ngủ Vô minh và mở mang tiềm năng trí tuệ bao la của mình. Đây là sự chấm dứt sanh tử luân hồi và an trú trong sự bình an, phúc lạc bất tận. Bởi hạt giống của giác ngộ là Phật tánh, bị giam cầm trong bức […]

Chí tâm đảnh lễ là gì

Chí tâm đảnh lễ là gì

Chí tâm là tâm được tập trung cao độ, không vọng niệm. Đảnh lễ là lễ lạy một cách cung kính bằng đảnh đầu. Chí tâm đảnh lễ là cách lễ lạy với tâm sùng kính trang nghiêm tột cùng, không gì có thể hơn được. Hành dịch bện quỷ vương Lệ quỷ Sự thật […]

Tín Nguyện Hạnh là gì

Tín Nguyện Hạnh là gì

Tín, Nguyện, Hạnh là ba món tư lương của người niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Đây cũng là nền tảng trọng yếu của Pháp môn Tịnh Độ: Tín là tin cõi Cực Lạc có thật và đức A Di Đà luôn luôn hộ niệm. Ngài sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh nào quy […]

Lời phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ

Lời phát nguyện cầu Vãng sanh Tịnh Độ kinh điển

Lời phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ là bánh lái của con thuyền niệm Phật hướng về Tây Phương Cực Lạc. Bởi tánh cách vô cùng trọng yếu của phát nguyện, nên chư Tổ sư đặc cách lưu lại một số bài văn Phát nguyện vãng sanh. Bởi sợ quý đồng tu nhầm lẫn […]

Phát nguyện vãng sanh Tây phương

Phát nguyện vãng sanh Tây phương là vô cùng trọng yếu

Phát nguyện vãng sanh Tây phương Tịnh Độ là vô cùng trọng yếu. Bởi yếu chỉ của môn Tịnh Độ là Tín, Nguyện, Hạnh. Mà trong ba món này thì chư Tổ Sư ai cũng xác quyết rằng: Phát nguyện vãng sanh là quan trọng nhất! Tự lực và Tha lực niệm Phật. Cách niệm […]

Niết bàn là gì

Niết Bàn là gì

Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy: “Niết bàn là gì? Niết bàn nghĩa là không sinh, không diệt. Đây chính là sự chứng đạo chứ không phải Niết bàn nghĩa là chết” Tam giới là gì. Tham sân si là gì. Thập thiện nghiệp là gì. Chánh kiến tà kiến. Hội Long Hoa là gì. Sự […]

Niệm Phật nhất tâm bất loạn

Sự hiểu lầm tai hại về niệm Phật nhất tâm bất loạn

Nhiều người bảo: “Phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh Cực Lạc”. Đây là sự lầm lạc vô cùng tai hại, làm chướng ngại đường giải thoát của chúng sanh, bội phản lại tâm nguyện của chư Phật! Cách niệm Phật tại nhà. Bản nguyện niệm Phật – Trọng yếu đường […]

Trì danh niệm Phật

10 Cách trì danh niệm Phật

Trì Danh niệm Phật là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Nhưng Trì Danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau tùy theo căn tánh của mỗi người. Người niệm Phật cầu vãng sanh cần biết: Có tổng cộng 10 cách trì danh niệm Phật. Cách niệm Phật tại […]

Phương pháp niệm Phật

Có bao nhiêu Phương pháp niệm Phật

Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm, cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn Niệm Phật có 4 phương pháp niệm Phật, bao gồm: Thật tướng niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật, Quán tượng niệm Phật và Trì danh niệm Phật. Cách niệm Phật tại nhà. […]