A La Hán và 18 La Hán là ai

A La Hán là quả vị người tu hành đạt được sau khi đắc Lậu Tận Thông và  Hoặc nghiệp đã được đoạn hết sạch. Phàm đã chứng được quả vị A La Hán là ra khỏi sanh tử luân hồi.

La Hán có bốn bậc: Sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A La Hán.

 1. Sơ quả A La Hán còn gọi là “Quả Tu Đà Hoàn”. Bậc Sơ Quả còn phải bảy lần sanh lên trời, bảy lần trở lại nhân gian mới đoạn sạch được Kiến Hoặc và Tư Hoặc, chứng quả A La Hán.
 2. Nhị quả A La Hán, gọi là “Quả Tư đà hàm”. “Tư đà hàm” còn gọi là “Nhất lai”. Nếu như không tiếp tục tu tiến thì sẽ sinh trở lại cõi trời một lần, cõi người một lần, nên mới gọi nhị quả là “Quả nhất lai”
 3. Tam quả A La Hán còn gọi là “Quả A na hàm” hay bậc Bất lai”. Người chứng Tam quả không còn sinh lại cõi dục chịu sinh tử.
 4. Tứ quả A La Hán còn là “Quả vị Vô học”. Vô học ở đây không phải là thất học mà có ý nghĩa là không cần phải học nữa, bởi mọi thấy biết đã trọn vẹn.
A La Hán
A La Hán

18 A La Hán là những La Hán nào

Tổ Ấn Quang bảo: “Khi còn tại thế, Phật sắc truyền các A La Hán thường trụ thế gian. Mục đích là để các A La Hán nhận sự cúng dường của trời người để làm phước điền cho chúng sanh. Như năm trăm vị đại A La Hán và mười tám vị La Hán là thủ lãnh của họ. Do vậy tại các Chùa chiền hoặc Phật điện đều đắp hình tượng để người chiêm lễ diệt tội tăng phước

Thập Bát La Hán hay 18  A La Hán thật ra chỉ có 16 vị La Hán. Theo Pháp Trụ Ký của tôn giả Khánh Hữu: Lúc đức Phật sắp nhập Niết Bàn, đã phó chúc việc hoằng dương Phật pháp lại cho 16 vị La Hán. Từ đời Đường, người Trung Quốc đã thêm vào hai vị tôn giả, thành ra 18 vị. Tạng truyền Phật giáo lại ghép hai vị cư sĩ Đạt Ma Đa La và Bố Đại Hòa Thượng vào số 16 vị La Hán kể trên thành 18 vị. Hiện thời, danh tánh của 18 La Hán như sau:

 1. Tân Đầu La Phả La Đọa Xà (Pindola-Bharadvaja).
 2. Ca Nặc Ca Phạt Sa (Kanakavatsa).
 3. Ca Nặc Ca Bạt La Đọa Xà (Kanaka-bharadvaja ).
 4. Tô Tần Đà (Suvinda).
 5. Nặc Cự La (Nakula).
 6. Bạt Đà La (Bhadra).
 7. Ca Lý Ca (Karika).
 8. Phạt Xà La Phất Đa La (Vajraputra).
 9. Thú Bác Ca (Svaka).
 10. Bán Tra Ca (Panthaka).
 11. La Hỗ La (Rahula).
 12. Na Già Tê Na (Nagasena).
 13. Nhân Yết Đà (Ingata).
 14. Phạt Ba Bà Tư (Vanavasin).
 15. A Thị Đa (Ajita).
 16. Chú Đồ Bán Tra Ca (Cuda Panthaka).
 17. Ca Diếp tôn giả. 
 18. Di Lặc tôn giả.

Đắc quả A La Hán vô cùng khó

Từ xưa, cao tăng hoặc Phật tái lai hoặc Bồ Tát thị hiện đều giữ phận phàm phu, trọn chẳng nói ta là Phật, ta là Bồ Tát. Vì thế, kinh Lăng Nghiêm nói: “Sau khi ta diệt độ, truyền cho các Bồ Tát và A La Hán ứng thân sanh trong thời Mạt Pháp. Hiện đủ mọi hình, độ những kẻ đang luân chuyển. Nhưng trọn chẳng được tự nói mình thật là Bồ Tát, thật là A La Hán, tiết lộ mật nhân của Phật, dễ dãi nói cùng kẻ chưa học. Chỉ trừ khi mạng chung, ngầm để lại dặn dò”.

Nếu dựa theo giáo lý thông thường để tu thì dù đã minh tâm kiến tánh vẫn còn cách liễu sanh thoát tử xa lắm! Bởi minh tâm kiến tánh là ngộ, chứ chưa phải là chứng. Người đời nay ngộ được còn ít, huống chi là chứng! Chứng là Hoặc nghiệp hết sạch, đã đoạn cái nhân sanh tử, tự chẳng cảm lấy cái quả sanh tử. Bậc Sơ Quả bảy lần sanh lên trời, bảy lần trở lại nhân gian mới đoạn sạch được Kiến Hoặc và Tư Hoặc, chứng quả A La Hán.

Ngài Thiên Thai (Trí Giả đại sư) thị hiện ở địa vị Ngũ Phẩm, ngài Nam Nhạc(Tức ngài Huệ Tư, thầy của tổ Trí Khải) thị hiện ở địa vị Thập Tín. Bậc đại sĩ như thế còn tự ẩn đức mình, thị hiện trong địa vị nội ngoại phàm phu, thì việc chứng đạo không phải là chuyện dễ. Đây là ước theo giáo lý thông thường, muốn ngay trong một đời này chứng đạo khó lắm(Ấn Quang Văn Sao)

Nên cẩn trọng với người tự xưng là A La Hán

Bậc tu hành giới hạnh tinh nghiêm để đắc được quả vị khó như thế đó. Lại bậc Chân tu, trì giới tinh nghiêm tất phải là người có đức khiêm hạ. Không có bậc chân tu nào lại tự nhận mình đắc quả này vị kia. Nên phàm những kẻ tự xưng đắc quả trong đời này chắc chắn là lời ma quỷ nói! Bởi ngay đến bậc là Hóa Thân Bồ Tát như: Ngài Tuyên Hóa là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát; Tổ Ấn Quang là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát…Nhưng các Ngài đều rất khiêm hạ ẩn mình, chưa từng một lần từng nói tôi chứng nọ hay đắc kia!

Nay đang thời mạt pháp, nếu bạn nghe có kẻ tự xưng đã chứng đắc quả vị A La Hán thì chắc chắn là giả mạo. Xin hãy đọc kỹ lại lời phó chúc của đức Thích Ca ở trên để tránh lạc vào lưới ma. Ở Việt Nam ta gần đây cũng có vị tu hành dám tự xưng như vậy, ngàn vạn lần xin bạn chớ tin!

Xin chép lại câu chuyện của Ngài Tuyên Hóa kể lại, về một kẻ tu hành mạo xưng là A La Hán. Mục đích để bạn đọc hiểu rằng: Đắc quả A La Hán vô cùng khó và người chứng đắc ẩn mật trong nhân gian để độ sinh. Các Ngài không bao giờ tự xưng hay khoe khoang mình đạt cái này thông cái nọ…như hạng quỷ mị chuyên mê hoặc người.

Vị A La Hán giả mạo

Lúc bấy giờ tại Hàng Châu, Tô Châu Thượng Hải có vị Pháp sư Vô Tận được người ta xưng là “La Hán Sống”. Nhưng vừa gặp mặt, Hòa Thượng đã quyết đoán vị “La Hán Sống” này sắp sửa chết đến nơi …Hòa Thượng kể:

“Dân Quốc năm thứ 36, ở Trung Quốc có một vị “La Hán Sống” gọi là Vô Tận. Vị La Hán này có bản lãnh gì? Ông ta có thể niệm chú Đại Bi để trị bịnh, bất cứ bịnh gì, ông cũng trị được hết. Có thể nói Thầy ta hiện đại thần thông ở Phổ Đà Sơn.

Lúc bấy giờ có hơn 500 vị xuất gia ở Phổ Đà Sơn, nhưng vì năm đó không có bao nhiêu khách thập phương viếng chùa nên 500 vị Thầy này không có tiền, phải xuống núi. Vị La Hán ở nơi đó trị bịnh rất được người ta tin tưởng, nay lại làm nghĩa vụ sắm hai chiếc thuyền đưa hơn 500 vị thầy đó đến Thượng Hải. Vì vậy danh tiếng ông càng vang dội.

Lúc đó ở Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải không ai mà không nghe đến danh vị “La Hán Sống” này. Có một số quan chức đã tin ông, nên dân chúng càng tin ông hơn, ngoài ra còn có một số người xuất gia, tại gia trong Phật giáo cũng tôn sùng ông ta nốt. Có lần, tôi gặp ông ta ở Niệm Phật Đường, Linh Nham Sơn, Tô Châu, thấy tướng ông cũng không tệ, giống như một La Hán ăn mặc rách rưới. Nhưng vừa nhìn qua, tôi biết ngay vị La Hán này đã gần chết rồi!

La Hán sống thật chăng?

Lúc đó, tôi hỏi ông: “Thầy là ‘La Hán Sống’ phải không?”

Ông nói: “Thật không dám nhận, có số người gọi tôi như vậy.” 

Tôi nói: “Thầy có bản lãnh gì mà được gọi là ‘La Hán Sống’ vậy?” 

“Tôi trị bịnh cho người ta.” 

“Thầy nên trị chút bịnh của mình trước đi, Thầy đã trị cho mình hết bịnh chưa?” 

Ông ta nhìn tôi chăm chăm, nói: “Tôi bị bịnh gì?”

Tôi nói: “Thầy có bịnh cầu danh, tương lai sẽ có thêm bịnh cầu lợi. Thầy trị bịnh cho người ta, nhưng sau này sẽ không có ai trị bịnh cho Thầy đâu! Tôi nói thật cho Thầy biết, nếu Thầy còn trị bịnh cho người ta, còn hiển bày thần thông này nọ, thì Thầy nhất định sẽ bị đọa, hoặc tạo tội, hoặc không được làm người xuất gia nữa.”

“La Hán Sống” nghe xong liền tới trước mặt tôi.

Tôi nói: “Thầy làm gì vậy?”

Ông đáp: “Nếu tôi đọa lạc, tôi cầu xin Thầy hãy cứu độ tôi.”

Ông ta đã không hỏi tôi cách thức làm sao mới không bị đọa lạc, mà chỉ nói đợi đến khi nào ông ta bị đọa lạc rồi hãy cứu độ cho ông ta. Ôi! Lúc đó tôi không có nghĩ gì thêm liền nhận lời, nói: “Được, khi nào Thầy đọa lạc thì tôi sẽ cứu độ Thầy!”

La Hán giả hiện nguyên hình

Khi đến Hồng Kông, tôi gặp lại La Hán Sống đó. Quả nhiên y không phải là La Hán Sống mà đã biến thành phàm phu, không còn là người xuất gia nữa.

Tôi vẫn nhận ra ông ta, tôi nói: “Hiện ông ra sao thế? La Hán Sống của ông chạy đi đằng nào rồi? Tại sao ông lại ra nông nỗi này?”

Ông nói: “Đều là tại Thầy! Tại Thầy trù tôi đọa lạc, nên tôi mới bị đọa lạc đó! Nếu Thầy không trù như vậy, chắc tôi không đến nông nỗi này? Lời nói của Thầy linh thiệt. Thầy nói tôi đọa lạc, là tôi đọa lạc ngay đó.”

Tôi nói: “Tôi đã hứa với ông, nếu ông đọa lạc thì tôi sẽ cứu ông. Vậy ông nay có còn muốn xuất gia nữa không?”

Ông ta nói: “Xuất gia à? Tôi không có đồng nào!”

Tôi nói: “Ông không có tiền, tôi sẽ cho ông tiền để ông đi xuất gia.”

Tôi lại độ cho ông ta xuất gia. Lúc đó có người cung kính ông ta như Phật sống, sau mỗi khóa công phu khuya, công phu chiều là bái lạy ông ta dài dài. Tôi nói với người đó rằng: “Ông nên cẩn thận một chút! Ông mà cung kính Thầy đó như vậy, tất có ngày Thầy ta lại sẽ sa đọa.” Quả nhiên, sau đó “La Hán Sống” này lại bỏ đi.

Tôi thấy có rất nhiều người tu hành như “La Hán Sống” đây, cũng ngủ ngồi và trì ngọ, nhưng cũng đọa lạc như thường. Cho nên tu hành không phải là chuyện dễ.

(A La Hán và 18 La Hán là ai)

Tuệ Tâm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *