Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng vô cùng

Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thanh cứu khổ, linh ứng vô cùng, chúng sanh khổ đau hoạn nạn mà chí tâm cầu đến Ngài, không ai chẳng được toại nguyện. Tôi mỗi lần đọc được những câu chuyện linh ứng về Ngài, lòng vẫn dâng lên những xúc cảm...

Đọc thêm
Tự lực và tha lực

Tự lực và tha lực niệm Phật là gì

Tự lực và tha lực đối với người niệm Phật vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời mạt pháp nhiễu nhương này. Thời mạt pháp, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, nhiếp tâm niệm Phật đôi chút còn khó, huống nữa là niệm Phật được nhất tâm!  Vậy tự...

Đọc thêm
Quả báo câu cá

Quả báo câu cá

Câu cá là một thú vui của rất nhiều người, từ già tới trẻ, hiếm ai nghe rủ đi câu mà từ chối. Lại cũng từ trẻ tới già, chẳng ai biết quả báo câu cá là chi, nên vô tư sống, vô tư câu, vô tư giải trí…Người nghèo...

Đọc thêm
Thần linh

Thần linh là gì

Thần linh là những người khi sống thông minh chính trực, làm những việc có lợi cho nước cho dân, sau khi chết hưởng phước báo làm thần, được người đời thờ cúng, đây là nói về bậc chánh thần. Các thần linh đều có thần thông, ưa xét việc...

Đọc thêm