Đồ Phật Pháp ứng dụng là các sản phẩm mang tính gieo duyên, độ sanh là chủ yếu. Kinh Phật dạy: “Chỉ cần một hình ảnh hay một danh hiệu Phật được gieo vào tâm thức, sẽ vĩnh viễn là nhân giải thoát cho chúng sanh”.

Sản phẩm Phật pháp ứng dụng: Máy niệm Phật ngoài trời

Một trong những sản phẩm Phật pháp ứng dụng có công năng lớn độ sanh lớn nhất: Máy niệm Phật năng lượng mặt trời.

Do chúng sanh nơi cõi Ta Bà này, từ hữu hình cho đến vô hình, nhĩ căn đều mạnh nhất. Một chiếc máy niệm Phật bé nhỏ nơi nghĩa trang, không chỉ siêu độ Ông bà Tổ Tiên. Mà còn siêu độ tất cả Quỷ thần, thọ thần, vong linh, côn trùng…Cho đến ngay cả những loài ác quỷ. Không phải Tuệ Tâm tôi nói suông đâu, đã từng có một bậc Chân tu cho Tuệ Tâm tôi biết: “Một số nghĩa trang được đặt máy niệm Phật, không chỉ cả một vùng được hưởng phước. Vong linh hưởng phước mà còn có cả chư Thiên quỳ chắp tay nghe niệm Phật ở nơi đó”.

Máy niệm Phật năng lượng Mặt trời
Phật pháp ứng dụng – Máy niệm Phật năng lượng Mặt trời

Tại sao như thế? Bởi dùng danh hiệu Phật để nhiếp thủ chúng sanh. Mà cứu khổ chúng sanh là Bản Nguyện của đức Phật A Di Đà. Nghĩa là nơi nào phát ra âm thanh danh hiệu Ngài, hoặc có chúng sanh niệm danh hiệu Ngài, Ngài đều có Hóa thân ở đó….Lạ kỳ không? Không đâu, đó mới chính là Bi tâm của Phật. Ngài thương xót mọi loài chúng sanh với tâm bình đẳng. Không phân biệt, không chấp trước!

Sản phẩm Phật pháp ứng dụng: Tượng Phật để Ô tô

Tượng Phật để trên xe ô tô
Tượng Phật để trên xe ô tô

Tôn Tượng Phật bé nhỏ vậy thôi, nhưng khi đặt trên xe Ô tô lại rất tốt. Bởi ta luôn được gia trì từ Phật lực nên các cuộc hành trình luôn bình an, đi đến nơi về đến chốn. Người đời chỉ cho rằng sản phẩm Phật pháp ứng dụng này chỉ để trang trí xe cho đẹp. Hoặc mê tín xem Phật như một vị Thần mà chẳng biết: “Phàm bất cứ nơi đâu có tượng Phật, ở đó có Chư Tôn Long Thần Hộ Pháp hộ trì!”

Trong vô hình Chư vị luôn luôn túc trực bên Tôn Tượng, không một giây lìa bỏ. Đây là thuận theo bổn nguyện hộ trì Chánh Pháp của Hộ Pháp lúc sơ phát tâm. Mắt phàm chúng ta không thấy, nên thường cho là hư huyễn. Khi đặt tượng Phật trên xe ô tô thì xe ô tô gần như trở thành một Phật đường nhỏ. Hào quang của tôn Tượng bao trùm toàn bộ xe nên cả xe lẫn người trong xe luôn được ánh sáng này nhiếp hộ. Khi qua điểm đen giao thông, các loài oan hồn dã quỷ không thể chịu nổi ánh sáng quang minh này. Vì thế nên chúng vô phương can thiệp được vào hành trình của xe. Ô tô có tượng Phật an toàn là bởi lý do này.

Giảm giá!
300,000  250,000 
250,000