Thai nhi hình thành như thế nào

Thai nhi hình thành như thế nào: Như các duyên đều thuận, khi cha mẹ giao hợp, Thân Trung ấm ở xa trông thấy ánh sáng liền bay đến đó. Lúc ấy, do túc nghiệp, Thân trung ấm liền khởi ra các sự vọng tưởng; như Thân trung ấm sinh là nam thì đối với mẹ sanh lòng mến yêu, với cha lại ganh ghét; Thân trung ấm sinh làm nữ thì đối với mẹ sanh lòng ganh ghét, với cha lại mến yêu. Do nhân duyên này mà chào đời là trai hay gái.

Thai nhi hình thành như thế nào
Thai nhi hình thành như thế nào

Sự hình thành của thai nhi theo quan điểm Phật giáo

Sau khi Thân trung ấm nhập thai, ở trong khối Yết la lam, hình thành và phát triển trải qua 38 tuần. Đức Phật bảo: “Nầy A Nan! Thân Yết la lam ở nơi thai mẹ trong bảy ngày đầu, hình dáng như sữa tươi. Từ đó do sức nội nhiệt, lần lần tăng trưởng.

Trong khoảng bảy ngày thứ hai, cảm phát gió nghiệp tên là Biến mãn, thổi hai bên hông người mẹ, khiến cho Yết la lam đọng lại như sữa đặc, sắp hiện ra tướng trạng người, gọi là An phù đà.

Trong khoảng bảy ngày thứ ba, cảm phát gió nghiệp tên là Tàng khẩu. Do sức gió nầy thân An phù đà có hình dáng hai cánh tay khép lại, giống như cái chày đâm thuốc.

Trong khoảng bảy ngày thứ tư, cảm phát gió nghiệp tên là Nhiếp thủ. Do sức gió nầy biến tướng hai cánh tay khép lại thành ra Dà na, hình như chiếc giày cong cong.

*

Trong khoảng bảy ngày thứ năm, cảm phát gió nghiệp tên là Nhiếp trì. Do sức gió nầy chuyển biến Dà na thành Bát la xa khê, hiện ra tướng hai bên mông, hai vai, thân và đầu.

Trong khoảng bảy ngày thứ sáu, cảm phát gió nghiệp tên là Vi phạn. Do sức gió nầy chuyển thành bốn tướng là hai cánh tay và hai bắp chơn.

Trong khoảng bảy ngày thứ bảy, cảm phát gió nghiệp tên là Toàn chuyển. Do sức gió nầy, thai nhi lần hiện ra hai bàn tay hai bàn chơn.

Trong khoảng bảy ngày thứ tám cảm phát gió nghiệp tên là Phiên chuyển. Do sức gió nầy, mười  ngón tay và chơn sanh ra đầy đủ.

*

Trong khoảng bảy ngày thứ chín, cảm phát  gió nghiệp tên là Phân tán. Do sức gió nầy sanh ra các tướng; mặt, tai, mũi, miệng và đường đại tiểu tiện.

Trong khoảng bảy ngày thứ mười, cảm phát hai luồng gió nghiệp tên là Kiên tiên và Phổ môn. Hai thứ gió nầy làm cho thai nhi đọng chắc lại và phồng no đầy đủ dường như cái pháo.

Trong  khoảng bảy ngày thứ 11, cảm phát gió nghiệp tên là Kim cang. Sức gió nầy làm cho thai nhi cửu khiếu đều thông, tay chơn máy động, miệng tươm máu bầm, mũi chảy ra nước.

*

Trong khoảng bảy ngày thứ 12, cảm phát hai luồng gió nghiệp tên là Khúc khẩu, Xuyên phát. Sức thổi của hai thứ gió nầy khiến cho sanh ra đại tiểu trường, 320 chi tiết và 101 yếu huyệt.

Trong khoảng bảy ngày thứ 13, cảm phát gió nghiệp tên là Cơ khát. Do sức gió nầy, thai nhi bỗng sanh ra niệm đói khát, từ nơi cuống rún thâu rút chất bổ ăn uống của người mẹ vào, để tự nuôi dưỡng”.

Lúc ấy, Ðức Thế Tôn nói bài kệ:

Đứa bé trong thai mẹ/ Mười ba lần bảy ngày/ Cảm giác thân trống không/ Liền sanh niệm đói khát/ Thức ăn của người mẹ/ Tư dưỡng vào thai nhi/ Do đó thân mạng còn/ Lần lần được thêm lớn.

*

Nầy A-Nan! Trong khoảng bảy ngày thứ 14, cảm phát gió nghiệp tên là Tuyến khẩu. Do sức gió nầy 900 đường gân sanh ra.

Trong khoảng bảy ngày thứ 15, cảm phát gió nghiệp tên là Liên-hoa. Sức gió nầy làm cho sanh ra 20 mạch lớn, chất ăn uống chạy theo đó mà tư tưởng thai nhi. Mỗi mạch lớn có 40 mạch trung, mỗi mạch trung lại có 100 mạch nhỏ, thành ra tám vạn mạch có đủ màu sắc: Xanh, vàng, đỏ, trắng. Những mạch nầy liên quan với các lỗ chân lông.

Trong khoảng bảy ngày thứ 16, cảm phát gió nghiệp tên là Cam lộ. Sức gió nầy làm cho cửu khiếu đều thông các tạng bên trong, hơi thở lưu chuyển theo thân thai nhi không còn trở ngại.

*

Trong khoảng bảy ngày thứ 17, cảm phát gió nghiệp tên là Mạo ngưu diện. Sức gió nầy làm cho đôi mắt thai nhi sáng sạch, các căn khác lần lần thành tựu.

Trong khoảng bảy ngày thứ 18 cảm phát gió nghiệp tên là Đại kiên cường. Sức gió nầy làm cho các căn tươi sạch, như gió thổi mây tan lộ ánh nhựt nguyệt.

Trong khoảng bảy ngày thứ 19, cũng do sức gió trước, từ thân căn, mạng căn, ý căn, cho đến các căn khác thảy đều thành tựu đầy đủ.

Trong khoảng bảy ngày thứ 20 cảm phát gió nghiệp tên là Kiên cố. Do sức gió nầy, các thứ xương thân đều sanh ra.

Trong khoảng bảy ngày thứ 21, cảm phát gió nghiệp tên là Sanh khởi, sức gió nầy làm cho sanh ra thịt.

*

Trong khoảng bảy ngày thứ 22, cảm phát gió nghiệp tên là Phù lưu. Sức gió nầy làm cho sanh ra máu.

Trong khoảng bảy ngày thứ 23, cảm phát gió nghiệp tên là Tịnh trì. Sức gió nầy làm cho sanh ra da.

Trong khoảng bảy ngày thứ 24, cảm phát gió nghiệp tên là Trì vân. Sức gió nầy làm cho bì phu có sắc tươi nhuần.

Trong khoảng bảy ngày thứ 25, cảm phát gió nghiệp tên là Trì thành. Sức gió nầy làm cho máu thịt của thai nhi lần lần được tư nhuận.

*

Trong khoảng bảy ngày thứ 26, cảm phát gió nghiệp tên là Sanh thành. Sức gió nầy làm cho sanh ra tóc, lông, móng tay và chơn.

Trong khoảng bảy ngày thứ 27, cảm phát gió nghiệp tên là Khúc dược. Sức gió nầy làm cho thân tướng được thành tựu. Khi ấy, Ðức Thế-Tôn nói bài kệ:

Đứa bé trong thai mẹ/ Hăm bảy lần bảy ngày/ Do các nghiệp lành dữ/ Thân tướng hiện xấu đẹp/Nếu thai nhi là trai/ Ở hông bên mặt mẹ /Ngồi co, tay che mặt/ Hướng về phía xương sống/ Như thai nhi là gái/ Thì ở hông bên trái/ Hai tay úp vào mặt/ Ngồi hướng về trước bụng/Khi người mẹ đi mau/Hoặc ngồi nằm hơi lâu/Hoặc ăn các mùi vị nóng/ Lạnh không hợp thân/  Hoặc ăn ít ăn nhiều/ Thai nhi đều chịu khổ/ Cho nên người có trí/ Chớ mến nẻo luân hồi.

*

Lại nữa, A Nan! Trong khoảng bảy ngày thứ 28, thai nhi sanh ra tám thứ vọng tưởng điên đảo, như: Mình ngồi xe ngựa hoặc đi thuyền, ở lầu cao, nằm trên giường, nghe suối chảy, đến đầm ao, thấy sông rộng, ở khu vườn nhỏ, vào hoa viên to.

Trong khoảng bảy ngày thứ 29, cảm phát gió nghiệp tên là Hoa điều, sức gió nầy làm cho thai thân sáng sủa, các tướng phân minh. Do nghiệp lành dữ đời trước, thai nhi hoặc đen, hoặc trắng, hoặc không đen trắng, hoặc có các màu sắc khác, hoặc khô khan, hoặc tươi nhuận.

Trong khoảng bảy ngày thứ 30, cảm phát gió nghiệp tên là Thiết khẩu. Do sức gió nầy, tóc, lông, móng tay chơn đều dài ra.

*

Trong khoảng bảy ngày thứ 31, đến 35, thai thân lần lần lớn, nhơn tướng đầy đủ. Trong khoảng bảy ngày thứ 36, thai nhi sanh lòng nhàm chán, không vui.

Trong khoảng bảy ngày thứ 37, thai nhi khởi ra năm tưởng niệm điên đảo: Tưởng tướng bất tịnh, tưởng sự hôi nhơ, ở trong tù ngục, ở chỗ tối tăm, mình thấy buồn chán.

Trong khoảng bảy ngày thứ 38, cảm phát hai luồng gió nghiệp tên là Câu duyên và Thú hạ. Sức thổi của hai thứ gió nầy làm cho thai nhi xoay chuyển, đầu trở xuống dưới, xuôi hai tay như sắp muốn ra.

Nếu đứa bé đời trước có tạo nghiệp đọa lạc, thì tay chơn ngang dọc xoay trở không được, chết trong bụng mẹ; làm cho người mẹ rất đau đớn khổ sở hoặc có thể mạng chung. Như đứa bé đời trước tạo những nghiệp lành hay gây nhân sống lâu, thì khi sanh ra, mẹ con đều an ổn”. (Kinh Đại Bảo Tích)

 Thai nhi hình thành như thế nào 

Nếu thai nhi ở trong bụng mẹ được chín tháng hay hơn chín tháng mới sanh ra gọi là viên mãn. Như chỉ có tám, bảy hay sáu tháng, thì không gọi là viên mãn. Thai tạng khi sanh trưởng có tám vị sai biệt: Yết la lam, Yết bộ đàm, Bế thi, Kiền nam, Bát la xa khê, Phát mao trảo, Căn vị, Hình vị. Yết la lam vị là lúc tinh huyết mới kết động còn hơi lỏng hình như mũi tên.

Yết bộ đàm vị là lúc thai tạng chưa sanh thịt, trong ngoài như sữa đặc. Bế thi vị là lúc thai nhi mới tượng hình, có dáng hai cánh tay khép lại, thịt đã sanh mà còn rất mềm. Kiền nam vị  là lúc khối thịt đã hơi cứng có thể xoa rờ được. Bát la xa khê vị là lúc thai nhục lớn lên hiện ra tướng tay chân và đầu. Phát mao trảo vị là lúc tóc, lông, móng tay và chơn hiện ra. Căn vị là lúc phát sanh mắt, tai, mũi, miệng, và đường đại tiểu tiện. Hình vị là lúc các tướng nơi thân hiện ra đầy đủ rõ ràng.

Lại thai nhi còn do nghiệp đời trước của mình. Hoặc ảnh hưởng bởi người mẹ gây ra, mà tóc lông, màu sắc làn da, hoặc chi phần có sự biến đổi.

*

Nếu trong lúc mang thai, người mẹ ăn nhiều chất vôi, chất mặn. Đứa con bị nguyên nhân ấy mà tóc lông thưa ít.

Như người mẹ ở nơi chật hẹp nóng bức, hoặc thường gần chỗ lửa nóng, đứa con bị ảnh hưởng đó, màu da trở nên đen đúa. Nếu trái lại, thường ở chỗ lạnh, thì đứa con màu da trắng. Hoặc người mẹ thích ăn nhiều chất nóng, về sau hài nhi sẽ có màu da hung đỏ. Nếu trong lúc cấn thai, người mẹ còn nhiều dâm dục.Đứa con sẽ có làn da ghẻ chốc, sần sùi. Trong lúc thai nghén, người mẹ không khéo giữ gìn, thường chạy nhảy làm việc xốc xáo, nặng nề, do ảnh hưởng đó, các chi phần của đứa con hoặc xiên xẹo hoặc không đầy đủ.

Như vậy, theo kinh mô tả thì ta biết được thai nhi hình thành như thế nào. Lại kể từ khi thần thức nhập thai, thai nhi đã có tình thức, đã biết buồn vui, nóng lạnh theo cảm xúc tương ứng của cha mẹ. Chính vì  thế bậc làm cha mẹ cần hết sức giữ dìn, chớ phá thai mà phạm đại tội, quả báo tội phá thai rất kinh hoàng, điều này không thể không biết!

(Thai nhi hình thành như thế nào – Theo Phật học tinh yếu)

Tuệ Tâm 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *