Thân trung ấm – Cảnh giới sau khi chết và Tái sinh

Thân trung ấm, tức “Linh Hồn” theo lối dân gian thường gọi. Tổng quan về Thân trung ấm thì: Chúng sanh sau khi mạng chung (chết), đã bỏ thân tiền hữu, chưa thọ thân hậu hữu thì ở vào giai đoạn cảm thân Trung hữu. Thân Trung hữu nầy do năm ấm vi tế kết hợp, nên cũng gọi là  thân trung ấm.

Trong đây, trừ những chúng sanh tạo nghiệp cực thiện thuộc cõi trời Vô sắc. Hoặc nghiệp cực ác thuộc nẻo Địa Ngục A tỳ. Thì liền hóa sanh ngay những nơi đó, mà không trải qua Thân trung ấm. 

Thân trung ấm là gì
Thân trung ấm là gì

Thân trung ấm

Thân trung ấm là thân do quả báo ở khoảng giữa của đời nầy và đời sau, vì quả báo ấy có mà chẳng phải không, nên gọi là “hữu”. Trung hữu cũng gọi là trung ấm, vì thân ấy do năm ấm tạo thành. Đức Phật bảo Nan Đà: “Khi cha mẹ giao hợp là lúc Trung ấm vào thai. Trung ấm có hai loại: Hình sắc xinh đẹp, và dung mạo xấu xa.

Thân trung ấm của Địa ngục hình rất xấu, sắc đen như than, của Bàng sanh sắc nám như khói, của Ngạ quỷ sắc đạm như nước, của người và trời Dục giới sắc như vàng ròng. Trung ấm của chư thiên cõi Sắc rất đẹp, màu tươi trắng sáng rỡ. Của hàng nhơn thiên ở cõi Dục, đại để bằng đứa trẻ năm bảy tuổi, của chúng sanh cõi Sắc lớn bằng thân bản hữu và có y phục vì do nhiều chủng tử tàm tu.

Chúng sanh ở cõi Trời Vô sắc không có trung ấm, bởi vì không hình sắc. Chúng sanh thiện như nghiệp báo cõi Trời Vô sắc và cực ác như nghiệp báo ngục A Tỳ. Khi chết rồi liền thọ sanh ngay!

Trung ấm có loại hai tay hai chân, có loại bốn chân, nhiều chân, hoặc không chân”. Đại khái, chúng sanh tùy theo nghiệp đã tạo, phải thác sanh về nẻo nào, loài nào, thì có hình dáng giống như loài ấy.

Đại lược về Thân trung ấm

Thân trung ấm của chư thiên đầu hướng lên, của người, Bàng sanh và quỷ nằm ngang mà bay đi. Nếu là của chúng sanh cõi Địa ngục đầu chúc xuống. Chúng đều có thần thông, nương hư không mà đi. Thị tuyến rất xa và sáng suốt, trong khoảnh khắc đã tìm đến chỗ phải thọ sanh.

Chúng cũng có đủ các căn, nếu là của kẻ tạo nghiệp ác, ánh ra sắc đen xám cũng như đêm tối tăm. Nếu là trung ấm của kẻ tạo nghiệp thiện ánh ra sắc trắng như đêm trong sáng. Mắt của nó nhìn suốt xa như thiên nhãn, không bị chướng ngại, thấy các linh hồn khác và chỗ mình sẽ thọ sanh. Trong giây phút, trung ấm có thể bay vòng quanh giáp núi Tu Di. Lại có thể đi xuyên qua tường vách núi non không chi chướng ngại, trừ ra thai mẹ và tòa Kim Cang của Phật.

Tuổi thọ của Thân trung ấm

Trung ấm chỉ trụ được bảy ngày đêm. Nếu trong thời hạn ấy không tìm được chỗ thác sanh, thì chết rồi sống lại. Nhưng đại khái trong vòng 49 ngày là được thọ sanh. Trung ấm khi chết, hoặc sanh trở lại như thân trước. Hoặc do nghiệp lành dữ chuyển biến, đổi lại thành thân của các loại khác.

Thân trung ấm cũng có tên là Hương hành, vì đi tìm mùi, dùng mùi mà tự nuôi sống. Lại Trung ấm, khi sắp diệt để thọ thân hậu hữu, tùy theo nghiệp đã tạo, thấy nhiều tướng khác nhau: Bấy giờ tâm thức mơ màng dường như ở trong mộng.

Những kẻ tạo nghiệp sát, hay giết heo, dê, gà, vịt, tôm, cá, thì lúc ấy thấy những loài đó. Lại thấy có người đang làm thịt, tùy theo túc nghiệp tự nhiên sanh ra ưa thích muốn đi đến xem. Khi đến nơi liền bị cảnh sắc làm trở ngại không thể thoát ly, liền diệt mà nhập thai. Lúc sắp diệt, Trung ấm thấy nhiều màu sắc sanh diệt liên tục. Như người sắp chết thấy những hình tướng tạp loạn, mắt chăm chú nhìn, tay chỉ chỗ nầy, chỗ khác.

Nhân duyên nhập thai

Trường hợp nào Trung ấm  không vào thai được? Đó là những lúc cha mẹ không giao hợp. Hoặc khi giao hợp tinh cha ra tinh mẹ không ra. Hoặc tinh mẹ ra tinh cha không ra, hoặc đều không ra.

Về phần nghiệp báo. Nếu cha mẹ tôn quý con ty tiện, hay là trái lại, thì không thể thành thai. Hoặc có khi cha mẹ cùng con đều tôn quý hay đều ty tiện, nhưng nghiệp duyên không hợp, cũng không thể thành thai.

Đức Phật bảo: “Nầy Nan Đà! Nếu không có các trường hợp như trên, thì Trung ấm mới vào thai mẹ. Như các duyên đều thuận, khi cha mẹ giao hợp. Trung ấm ở xa trông thấy ánh sáng liền bay đến đó. Lúc ấy, do túc nghiệp, Trung ấm liền khởi ra các sự vọng tưởng: Trung ấm nam thì đối với mẹ sanh lòng mến yêu, với cha lại ganh ghét. Trung ấm nữ thì đối với mẹ sanh lòng ganh ghét, với cha lại mến yêu. Hoặc nam hoặc nữ đều thấy chính mình làm việc ân ái với cha hay mẹ.

Vào thai mẹ

Bấy giờ Thân trung ấm bỗng có cảm giác nóng hoặc lạnh. Hoặc thấy mưa to, gió lớn, mây mù nổi lên. Hoặc nghe nhiều tiếng huyên náo đáng chán buồn, hay tiếng thanh tao đáng ưa thích.

Khi các vọng tâm, huyễn cảnh nầy hiện ra, tùy nghiệp hơn kém. Thân trung ấm lại khởi sanh mười huyễn tướng khác như: Nay ta vào nhà, ta muốn lên lầu, ta lên đền đài cao đẹp, ta lên ngồi trên giường ghế, ta vào am tranh, ta vào chòi lá, ta đi vô rừng, ta vào lùm bụi, ta xuyên qua lỗ tường vách, ta chui vào hàng rào. Khi khởi các tưởng niệm như trên xong, Trung ấm liền vào thai.

(Thân trung ấm là gì –  – Theo Phật học tinh yếu)

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *