Chuyên mục: Phật Pháp & Cuộc Sống

Cách chữa khóc dạ đề ở trẻ

Cách chữa khóc dạ đề linh nghiệm nhất

Khóc dạ đề là một thuật ngữ dân gian ám chỉ việc khóc đêm của trẻ nhỏ mà không rõ nguyên nhân. Người đời không hiểu rõ căn nguyên trẻ khóc dạ đề nên hoặc tốn tiền thuốc thang chạy chữa, hoặc mê tín cầu cúng mà tiền mất tật mang. Sự thật về hạn […]

Ngũ uẩn là gì

Ngũ uẩn là gì

Ngũ là năm, Uẩn là ngăn che, chướng ngại. Ngũ uẩn là năm thứ ngăn che làm cho con người không nhận biết được chân tánh của chính mình. Năm thứ ngăn che này gồm: Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Theo đó thì: Ngăn che do hình tướng tức […]

Thức uẩn là gì

Thức uẩn là gì

Thức là ý thức, Uẩn là sự tích tụ lại từ vô thỉ kiếp đến nay. Thức uẩn là sự tích lũy của ý thức nhiều đời kiếp vào sâu trong tàng thức. Những thấy biết, kinh nghiệm được tích lũy này tạo ra những hiểu biết và tập quán sai lầm. Sắc uẩn là […]

Hành uẩn là gì

Hành uẩn là gì

Tâm niệm chúng ta thay đổi liên miên hỗn loạn nên gọi là Hành, Uẩn là sự tích tụ lại từ vô thỉ kiếp đến nay. Vậy nên Hành uẩn là nơi tư tưởng phát sinh như dòng suối liên tục không ngừng. Ý niệm trước vừa dấy khởi thì liền bị thay thế bởi […]

Tưởng uẩn là gì

Tưởng uẩn là gì

Tưởng là nhớ lại sự vui khổ của thân tâm, Uẩn là sự tích tụ thành một khối. Tưởng Uẩn có nghĩa là sự tích tụ kinh nghiệm vui khổ của thân tâm trong từ vô thỉ kiếp đến nay thành một khối. Tam giới là gì. Tham sân si là gì. Thập thiện nghiệp […]

Thọ uẩn là gì

Thọ uẩn là gì

Thọ là cảm giác, do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh ra, Uẩn nghĩa là tích tụ thành một khối. Thọ uẩn nghĩa là những cảm giác của chúng sanh được tích lũy lại từ vô thỉ kiếp đến nay. Khối cảm giác tích lũy này tạo ra sự ngăn che, […]

Sắc uẩn là gì

Sắc uẩn là gì

Sắc là chỉ vật chất, có hình tướng, những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được. Uẩn nghĩa là tích tụ thành một khối. Sắc uẩn nghĩa là những hình tướng của chúng sanh thấy biết, được tích lũy vào tạng thức trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Vô biên các loại […]

Tứ Đại là gì

Tứ Đại là gì

Tứ Đại là bốn thứ cơ bản hình thành nên vạn vật trong vũ trụ, gồm có: Địa đại, Thủy Đại, Hỏa Đại và Phong Đại, tương ứng với bốn thứ Đất, nước, lửa và gió. Tam giới là gì. Lục căn, lục trần và lục thức là gì. Thập thiện nghiệp là gì. 10 […]

Ngũ trược ác thế là gì

Ngũ trược ác thế là gì

Ngũ trược ác thế là là năm sự ô trược xấu ác thiêu đốt thế gian. Năm sự ô trược đó là: Kiếp trược, Kiến trược, Chúng sinh trược, Mạng trược và Phiền não trược. Tam giới là gì. Đại thiên thế giới là gì. Thập thiện nghiệp là gì. 10 Chuyện tâm linh có […]

Đức Phật thành đạo

Đức Phật thành đạo như thế nào

Đức Phật thành đạo vào rạng sáng ngày mùng tám tháng tư(8/4). Sau khi hàng phục ma quân và chứng đắc Tam Minh, Ngài thành Chánh Giác! Tam giới là gì. Tham sân si là gì. Thập thiện nghiệp là gì. Chánh kiến tà kiến. Hội Long Hoa là gì. Sự thật về hạn Tam […]