Chuyên mục: Phật Pháp & Cuộc Sống

Tại sao đức Phật nhập Niết bàn

Tại sao đức Phật nhập Niết bàn

Đức Phật nhập Niết bàn lúc nửa đêm rằm tháng hai(15/2 âm lịch), lúc đó Ngài 80 tuổi. Nơi đức Phật nhập niết bàn là cội cây Sa La bên mé sông Hi Liên Nhã Bạt Để. Tam giới là gì. Sáu nẻo luân hồi. Thập thiện nghiệp là gì. Chánh kiến tà kiến. Hội […]

Đại Thiên Thế giới và Tiểu thế giới

Đại thiên thế giới và Tiểu thế giới là gì

Đại thiên thế giới còn gọi là Tam thiên đại thiên thế giới do ba lần ngàn thế giới kết hợp lại mà thành. Theo đó thì: Một ngàn Tiểu thế giới hợp lại thành một Tiểu thiên thế giới. Một ngàn Tiểu thiên thế giới hợp lại thành một Trung thiên thế giới. Một […]

Bát khổ trong Phật giáo

Bát khổ là gì

Bát khổ là tám nỗi khổ mang tính cương lãnh của kiếp người, bao gồm: Sanh khổ, bệnh khổ, lão khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ. Kiếp người vốn vô biên khổ, nhưng tám món khổ này nắm phần chủ đạo, […]

Lục căn, Lục trần và Lục thức là gì

Lục là sáu, căn là giác quan, Lục căn là sáu giác quan của con người, gồm có: Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn, Thân căn và Ý căn, tương ứng với Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn có đối tượng tiếp xúc riêng, gọi là trần, vậy nên Lục […]

Cách hóa giải Phiền não

Cách hóa giải Phiền não

Phiền não là tất cả những gì làm cho thân tâm con người không được an ổn, gây nên sầu muộn lo lắng. Phiền não có nghĩa: “Khuấy động thiêu đốt” làm cho tâm niệm không yên, ngăn trở bước tu hành, nên gọi nó là phiền não chướng. Pháp thân huệ mạng ta bị […]

Vọng tưởng là gì

Vọng tưởng là gì?

Vọng Tưởng là những ý niệm, suy nghĩ liên miên khởi lên trong đầu ta. Chúng lăng xăng hết chuyện Đông tây, trong ngoài, hết quá khứ đến hiện tại, vị lai…Chẳng theo một quy luật hay định hướng nào và liên tục phán xét đúng sai.  Thập thiện là gì Cận tử nghiệp vô […]

A La Hán

A La Hán và 18 La Hán là ai

A La Hán là quả vị người tu hành đạt được sau khi đắc Lậu Tận Thông và  Hoặc nghiệp đã được đoạn hết sạch. Phàm đã chứng được quả vị A La Hán là ra khỏi sanh tử luân hồi. Tam giới là gì. Cận tử nghiệp vô cùng đáng sợ Thiên ma là […]

Cư sĩ Quả Khanh

Cư sĩ Quả Khanh là hóa thân Bồ Tát

Cư sĩ Quả Khanh, tác giả của bộ sách Nhân quả báo ứng hiện đời, là một hóa thân Bồ Tát. Lời ẩn mật này chính từ nơi hóa thân đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Hòa thượng Tuyên Hóa nói ra. Chính xác thì Ngài là hóa thân của Bồ Tát Duy Ma! Nhân […]

Tứ sanh là gì

Tứ sanh là gì

Tứ sanh nghĩa là chúng hữu tình trong pháp giới chúng sinh do bốn cách mà được sinh ra. Bốn cách sanh ra này bao gồm: Thai sinh, Noãn sinh, Thấp sinh và Hóa sinh. Chư thiên là gì. Học Phật pháp bắt đầu từ đâu. Thiên ma là loại ma gì. Sáu nẻo luân […]

Cõi âm có thật không

Cõi âm có thật không

Cõi âm có thật hay không? Xin thưa là có thật! Dân gian gọi là cõi âm chớ thực ra cõi này thuộc cõi ngạ quỷ trong sáu nẻo luân hồi.  Cõi Ngạ quỷ. Cõi Trời của Chư Thiên. Thiên ma là loại ma gì. Quỷ la sát là gì. Sáu nẻo luân hồi. Con […]