Chuyên mục: Phật Pháp & Cuộc Sống

Chánh mạng là gì

Chánh mạng là gì

Chánh mạng là nghề nghiệp chân chánh để nuôi sống bản thân, gia đình và làm lợi ích cho xã hội. Đức Phật dạy rằng: “Bất cứ công việc hoặc nghề nghiệp nào cũng có thể được coi là chánh mạng, nếu nó không mang lại tác hại cho bản thân người làm công việc […]

Chánh nghiệp là gì

Chánh Nghiệp là gì

Chánh nghiệp là những hành động, việc làm chân chánh. Bởi nghiệp con người gây tạo có thiện có ác(chánh, tà). Nghiệp thiện ác được sanh ra từ Tam nghiệp, tức là: Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ở đây, chúng ta chỉ bàn về chánh nghiệp của thân. Do khẩu nghiệp thuộc phần […]

Chánh ngữ là gì

Chánh Ngữ là gì

Chánh ngữ là lời nói chân chánh. Đức Phật dạy rằng, Chánh Ngữ có bốn đặc tính: Chúng là những lời chân thật Chúng khiến người ta phấn khởi, không phải là những lời ác độc hay cay đắng mà đem lại niềm vui. Chúng nhẹ nhàng, không thô lỗ hay cộc cằn. Chúng khiêm […]

Chánh tư duy là gì

Chánh tư duy là gì

Chánh tư duy là sự suy nghĩ chân chánh. Nghĩa là con người cần phải nghiệm xét, nghĩ suy, một cách đúng đắn, hợp với chân lý; Không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người. Chánh tư duy có ích lợi giúp con người sống hạnh phúc, không phạm lỗi lầm […]

Chánh kiến là gì

Chánh kiến là gì

Chánh là chân chánh, kiến là thấy, chánh kiến là cái thấy biết chân chánh. Chánh kiến là Pháp đầu tiên và cũng là nền tảng trọng yếu của Bát chánh đạo. Theo Đức Phật giải thích, chánh kiến có hai phần quan trọng: Hiểu được lý Nhân quả. Hiểu được Lý Vô thường. Mọi […]

Hỉ xả là gì

Hỉ xả là gì

Hỉ xả là dù có chúng sanh làm những điều tội ác, vong ân, khinh hủy, hiểm độc, tổn hại cho người hoặc cho mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Lòng hỉ xả giải được chướng hận thù báo phục. Tâm từ bi là gì. Thập thiện là gì. Âm đức là […]

Tùy hỉ là gì

Tùy hỉ là gì

Tùy hỉ là khi thấy trên từ chư Phật, Thánh nhơn, dưới cho đến các loại chúng sanh, có làm được công đức gì, dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thạnh, thành công, an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng giùm. Lòng tùy […]

Phàm tâm là gì

Phàm tâm là gì

Phàm tâm là tâm được hình thành từ toàn bộ kinh nghiệm về thấy biết được huân tập sâu vào trong tàng thức của ta, trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Phàm tâm còn gọi là “tâm thông thường”, tức nó là cái đang được bạn dùng để suy nghĩ, thấy nghe, vui buồn…Hay […]

Khổ đau là gì

Nguyên nhân gây nên khổ đau là gì

Khổ đau là một phần căn bản của cuộc đời. Nhưng chúng ta mải quay cuồng với kiếp sống nhân sinh nên hiếm khi nhận ra. Bởi thế nên ta bị “nó” trói buộc, hành hạ suốt một đời mà chẳng tự biết. Từ lúc chào đời cho đến lúc lìa bỏ thế gian, ta […]

Qủy hấp tinh là gì

Quỷ hấp tinh là gì

Quỷ hấp tinh là loại quỷ chuyên hút tinh khí người. Khi bạn phóng túng tà dâm, ngoại tình, sống lang chạ; Hoặc khi bạn xem phim sex, đọc chuyện sex; Hoặc bạn say sưa nơi massage kích dục…Sẽ chiêu cảm quỷ hấp tinh xuất hiện. Quả báo tội ngoại tình. Thủ dâm tác hại […]