Tứ sanh là gì

Tứ sanh nghĩa là chúng hữu tình trong pháp giới chúng sinh do bốn cách mà được sinh ra. Bốn cách sanh ra này bao gồm: Thai sinh, Noãn sinh, Thấp sinh và Hóa sinh.

Tứ sanh là gì
Tứ sanh là gì

Tứ sanh là gì

Bốn loài sinh từ thai, noãn, thấp, hóa sinh. Do nghiệp lực chiêu cảm thành sinh ra trong bốn cách gọi là tứ sanh: 

  1. Thai sinh: Loài trong thai mẹ sinh ra.
  2. Noãn sinh: Loài trong trứng sinh ra.
  3. Thấp sinh: Từ nơi ẩm thấp mà sinh ra: Như loài trùng, dòi ở nơi ẩm ướt.
  4. Hóa sinh: Là dựa vào nghiệp lực mà sinh ra như chúng sanh cõi trời và cõi địa ngục.

Chúng sanh cõi quỷ thì có hai loại thai sinh và hóa sinh. Còn tất cả chư thiên cùng chúng ở cõi âm và địa ngục thì thuộc về hóa sinh. Trong sáu nẻo luân hồi, loài hữu tình chết nơi đây sanh nơi kia. Hoặc do thai sanh, hoặc do noãn sanh, hoặc do thấp sanh, hoặc do hóa sanh. (Kinh Giải Thâm Mật)

Thai sanh là chúng hữu tình từ nơi thai tạng mà sanh ra, như loài: Voi, ngựa, trâu, dê, heo, lừa. Noãn sanh là chúng hữu tình từ nơi trứng mà sanh ra, như loài ngỗng, công, se sẻ. Thấp sanh là chúng hữu tình từ nơi chỗ ướt mà sanh ra, như loài trùng, muỗi. Hóa sanh là chúng hữu tình chẳng nương nơi nào, từ nơi không mà bỗng hiện ra đủ thân mình và chi phận, như chư thiên, loài ở Địa ngục.

Loài người có mấy cách sinh ra

Loài người thực ra được sanh ra có đủ bốn cách, chứ không phải chỉ có thai sanh như hiện nay đâu.

  • Người do thai tạng sanh ra thì dễ biết, như nhân loại hiện nay.
  • Người thuộc về noãn sanh như ông Ô Ba Thế La sanh từ trứng hạc, và trường hợp ba mươi hai người con của bà Lộc Nữ, năm trăm người con của vua Bà Giá La.
  • Người thuộc về thấp sanh như các vị: Ô Ba Giá Lư, Cáp Man Am La Vệ.
  • Người thuộc về hóa sanh như loài người vào thuở kiếp sơ: Tức là Chư thiên nơi cõi trời Quang Âm Thiên, là tổ tiên của loài người.

Cõi Súc sanh có đủ bốn loại: Thai, noãn, thấp hoá. Chư thiên và chúng sanh nơi Địa ngục duy thuộc về hóa sanh. Ngạ Quỷ chỉ có hai loại: Thai sanh và Hóa sanh. Trong tứ sanh, loài nào nhiều hơn hết? Chỉ có loài hóa sanh là nhiều hơn cả. Vì trong lục đạo, người, súc sanh và ngạ quỷ có ít phần hóa sanh. Còn chư thiên, chúng sanh nơi Địa ngục và tất cả thân Trung ấm đều thuộc về hóa sanh.

Tứ sanh chi từ phụ là gì

Người học Phật hay nghe câu “Tứ sanh chi từ phụ” trong bài Thán Phật mà không biết rằng: Tứ sanh chi từ phụ nghĩa là đức Phật được tôn xưng là cha từ của tất cả chúng sanh trong pháp giới. Ngài xem mọi chúng sanh, dù là ở bất kỳ loài nào cũng như con đẻ. Đều muốn giang tay cứu độ, không có phân biệt ghét khinh.

Tại sao Bồ Tát lại không hóa sanh

Tại sao bậc hóa thân Bồ Tát có thể sanh tự tại mà lại thọ thai sanh? Bồ Tát thọ thai sanh vì có những điều lợi ích như sau: Vì muốn dẫn dắt các hàng Thích chủng và thân thuộc vào chánh pháp. Vì muốn cho mọi người biết Bồ Tát dòng dõi Luân vương mà sanh lòng cung kính, bỏ tà về chánh. Vì muốn cho chúng sanh phát lòng hướng thượng nghĩ rằng: “Ngài cũng là người, ta cũng là người, tại sao ta không siêng năng tu tập để được như ngài?”

Vì nếu không thị hiện như thế, thì khó biết tộc tánh, mọi người sẽ nghi là trời hoặc quỷ. Vì muốn dứt lòng nghi báng của ngoại đạo, bởi họ có truyền thuyết: “Qua một trăm kiếp sau, sẽ có nhà đại huyễn thuật ra đời, dẫn dụ chúng sanh”. Vì muốn lưu thân giới cho chúng sanh cúng dường để được phước sanh cõi trời và gieo nhân giải thoát.

Nếu Bồ Tát thọ hóa sanh thì không tộc tánh. Sau khi chết như ngọn đèn tắt, không còn lưu xá lợi để chúng sanh nương theo đó phát lòng tín ngưỡng. Vậy nên bậc nhục thân Bồ Tát xuất hiện chốn nhân gian đều là thai sanh chứ không phải hóa sanh, như: Hòa Thượng Tuyên Hóa (Quán Thế Âm Bồ Tát); Hòa Thượng Ấn Quang( Đại Thế Chí Bồ Tát)

(Tứ sanh là gì – Theo Phật học tinh yếu)

Tuệ Tâm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *