Thiên ma là loại Ma gì

Thiên Ma là loại ma ở cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, thuộc tầng thứ sáu của trời Lục Dục. Loại ma này có phước báo, hưởng sự vui mầu nhiệm cao tột của ngũ trần. Tự cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy.

Thiên Ma là loại ma có thực, quyền năng cực lớn, bao trùm sáu tầng trời cõi dục, nắm quyền sinh sát thế gian. Đây là hạng siêu quyền năng, thân tướng trang nghiêm, xinh đẹp, chớ không phải hạng ma vương tầm thường nơi Địa Ngục mà bạn xem trong sách vở đâu nhé!

Thiên Ma là loại ma gì
Thiên Ma là loại ma gì

Thiên Ma chỉ phá những người tu cao, có định lực. Ở Việt Nam ta có kha khá trường hợp, do không nhận thức được loại ma này, rốt cuộc bị nhập ma, hỏng cả đời tu. Trong đó Trưởng lão T.T.L và Hòa thượng T.T.Th là một điển hình. Đây là hai bậc tu hành giới hạnh, và khá nổi tiếng trong nước, một đã mất và một vẫn còn. Đều bị Thiên Ma não hại, quay lại bài nhân bác quả… thật vô cùng đau xót!

Người tu chơi chơi không nói làm gì. Nhưng kẻ thực tu, giới hạnh tinh nghiêm, nhất định phải đọc phần Ngũ Ấm Ma trong Kinh Lăng Nghiêm để liệu đường mà tránh. Thời mạt pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên, phải hết sức để tâm lưu ý!

*

Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang phát lộ. Ánh sáng của tâm quang chiếu thấu lên cõi trời Tha Hóa, làm cho cung điện ma rung động. Chúng liền phát giác và vì sợ e cho có người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ bị giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại.

Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa. Hoặc khuyến dụ, hoặc giúp cho sức tà định tà trí cùng thần thông cốt để gạt gẫm. Lại thay phiên nhau rình rập không giây phút nào xa rời để chờ cơ hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám nhập, xúi giục làm những điều trái đạo đức. Đời tu đến đây kể như đã hư tàn.

Thiên Ma là gì

Trong Luận Khởi Tín, Mã Minh Bồ Tát từng khuyên dạy: “Trong khi hành giả tịnh tu, thường bị các Thiên ma, ngoại đạo, hoặc quỉ thần làm não loạn. Chúng hiện các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp mong quyến rũ.

Có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư Thiên đủ các tướng tốt trang nghiêm. Hoặc nói các môn Đà Ra Ni. Hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hoặc nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không oán không thân. Hoặc dạy người bác nhân quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân Niết Bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai. Hoặc làm cho thấu rõ tâm niệm mọi người, cho đến được biện tài vô ngại.

Thiên ma khiến người tu tham luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, hay giận, hay cười, ưa ngủ. Hoặc làm cho nhiều bịnh, dễ xót thương xúc cảm: Có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải biếng lười. Hoặc chúng xui hành giả sanh tâm nghi ngờ không tin, nhiều lo nghĩ. Bỏ pháp tu căn bản trở lại tu các tạp hạnh, đắm nhiễm những việc phiền trược ở thế gian.

Phá hoại định lực của người

Hoặc Thiên ma làm cho hành giả được một ít phần tương tợ như Tam Muội. Có thể ở trong định từ một ngày cho đến bảy ngày. Thân tâm an vui không biết đói khát. Song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, không phải thật Tam Muội. Hoặc chúng khiến cho hành giả ăn uống không chừng độ: Khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn.

Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí huệ quán sát, gắng giữ chánh niệm. Đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải kiên trì như thế mới xa lìa được ma chướng.”

Thiên ma phá hoại người tu ở cấp độ cực tinh vi, nên đa phần người bị rất khó nhận biết. Đặc biệt, loài này chỉ phá những người có định lực. Hạng làng nhàng chúng không thèm ngó tới. Sức tu của người thời nay, phần nhiều bị Phiền não ma hoặc Ngoại ma phá hoại. Chưa đủ để cho Thiên ma phải ra tay. Loại ma này chỉ đến với những vị tu cao. Nếu Thiên ma quyết phá, những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn. Đức Phật khuyên các hành giả tham thiền nên kiêm trì mật chú, để được nhờ thần lực gia hộ, thoát khỏi nạn ma.

Thiên Ma khó phá người tu Tịnh Độ

Ấn Quang đại sư đã bảo: “Mới xem qua, dường như Kinh Lăng Nghiêm khác quan điểm với Tịnh Độ. Nhưng xét nghĩ sâu mới thấy kinh này trong vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. Tại sao thế? Bởi bậc đã chứng đệ tam thánh quả A Na Hàm, còn có thể bị Thiên ma làm cho thối đọa. Thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng nổi bật thêm tánh cách trọng yếu. Trong ánh sáng nhiếp hộ của đức A Di Đà không còn nạn ma, cũng không bị Thiên ma quấy phá.”

Cho nên xét luận trên đường hành đạo: Khi chưa được sanh về Cực Lạc, thì tu Tịnh Độ cũng có thể bị ma chướng. Song phần nhiều đó là do hành giả không hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm. Để Nội ma phát khởi khiến chiêu cảm Ngoại ma đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh, thì với oai lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma không làm chi được, và phiền não cũng lần lần tiêu trừ.

Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phần ít. Trái lại, người tu thiền ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực.

Lời khuyên của Tổ Sư

Bậc Thiền Sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây, mới mong đường tu được thành tựu:

  1. Một là giới hạnh tinh nghiêm.
  2. Hai là căn tánh lẹ làng suốt sáng.
  3. Ba là phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh, tà, chân, vọng.
  4. Bốn là ý chí mạnh mẽ vững bền.
  5. Năm, là phải nương bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiền nhiều năm, để nhờ sự hướng dẫn.

Nếu thiếu năm điều kiện đó tất dễ bị Thiên ma quấy phá. Tiên đức đã bảo: “Khô mộc đường tiền thác lộ đa!” Câu này ý nói: trong cơ thiền có rất nhiều duyên lạc lối. Vì thế tu thiền muốn được thành tựu, phải là bậc lợi trí thượng căn. 

Trong Luận Khởi Tín. Sau khi kết hợp tổng quát về tinh yếu của pháp Đại Thừa, và trình bày xong đường lối tu tập. Mã Minh Bồ Tát lại bảo: “Cõi Ta Bà phiền não cang cường, chánh tín khó vững. Không thường được gặp Phật nghe pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên. Nên biết Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu sanh về cõi Tịnh Độ ở tha phương.

Như trong khế kinh nói: Nếu chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Rồi đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Sẽ được về thế giới Cực Lạc, thường thấy Phật nghe pháp, không còn thối chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối này tu tập, quyết định sẽ được vào chánh định tụ.”

Như trên, ta thấy chuyên tâm niệm Phật là phương tiện mầu nhiệm để thoát khỏi nạn ma, mau thành tựu chánh định. 

Thay cho lời kết

Trên đây là tổng hợp về Thiên Ma, loại ma chuyên phá hoại định lực của người. Các loại ma này chỉ phá hoại người tu tập với mong muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn các loại ma quỷ tạp nhạp tầm thường trong nhân gian không tính ở đây. Bởi phàm các loại ma quỷ tạp nhạp, gặp người tu có định lực tất bỏ chạy ngay! Người đọc nên lưu tâm để ý phân biệt ở điểm này.

(Thiên ma – Theo Niệm Phật Thập Yếu)

Tuệ Tâm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *