Lục Thần Thông là gì

Lục thần thông hay còn gọi là Lục thông bao gồm: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Thần Cảnh Thông và Lậu tận thông. Năm món đầu gọi là Ngũ thông có nhiều người chứng đắc, riêng Lậu Tận Thông thì cực hiếm. Bởi đắc quả vị này là thành bậc A La Hán.

Người chân thực học Phật pháp, không luận là xuất gia hay tại gia, nếu giới hạnh tinh nghiêm thì Ngũ thông tự khai mở. Nếu tu hành tà vạy hoặc cầu thần thông tất như nấu cát mà muốn thành cơm, càng cầu càng xa!

Lục Thần Thông là gì
Lục Thần Thông là gì

Hòa thượng Tuyên Hóa bảo: “Lứa tuổi để đào tạo nhân tài trẻ em được ngũ nhãn lục thông dễ nhất là: Trai thì trước khi 16 tuổi, còn gái thì trước lúc 14 tuổi.” Lúc Hòa Thượng còn ở Trung Quốc, Ngài đã từng chỉ dạy cho khá nhiều đệ tử nhỏ đều đắc được Ngũ Thông. Tại sao lại chỉ đắc được ngũ thông? Vì nếu đắc được Lậu Tận Thông nghĩa là đã đắc quả vị A La Hán rồi.

Cư sĩ Quả Khanh có sức hóa độ cũng rất khủng khiếp. Theo lời Hòa Thượng Tuyên Hóa thì dưới sự hóa độ của Ngài Quả Khanh, có tới hơn 20 người tại gia chứng đắc được Ngũ thông.

Lục Thần thông là gì

Cổ kim đến nay Ngũ thông nhiều người chứng đắc, nhưng Lục thần thông thì ít người đắc được. Đắc được Lậu Tận Thông duy chỉ có bậc A La Hán và Bồ Tát trở lên. Bởi đắc quả vị này nghĩa là vĩnh viễn ra khỏi sanh tử sanh tử luân hồi. Vậy Lục Thần Thông là gì?

Thiên Nhãn Thông

Người chứng được Thiên Nhãn Thông có thể nhìn thấy khắp cả Tam thiên Đại thiên thế giới, không chướng ngại. Từ Địa ngục cho tới Cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ, tất cả rõ ràng như nhìn trong lòng bàn tay. Trong hàng đệ tử của Phật, Tôn giả A Na Luật là bậc đứng đầu về Thiên Nhãn Thông.

Thiên Nhĩ Thông

Người chứng được Thiên Nhĩ Thông có thể nghe hiểu được mọi âm thanh của mọi loài trong lục đạo luân hồi. Âm thanh dầu từ bất kỳ nơi đâu trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới cũng đều rõ biết.

Tha Tâm Thông

Người chứng được Tha Tâm Thông có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi loài. Tất cả những gì ta dự tính trong đầu, người đắc Tha Tâm Thông đều rõ biết hết.

Túc Mạng Thông

Người chứng đắc Túc Mạng Thông có khả năng nhìn thấu được các tiền kiếp của bất kỳ chúng sinh nào. Họ biết hết tất cả việc thiện ác ta đã làm trong rất nhiều kiếp trước.

Thần Cảnh Thông

Thần Cảnh Thông còn gọi là Thần Túc Thông. Đây là cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Người chứng đắc cảnh giới này có thể tùy ý biến hóa không ngăn ngại.. Như bay lên trời, đi dưới nước. Thần thông biến hóa tuỳ theo ý muốn, không hề chướng ngại ( Như Ngài Chú Am trong bài viết này)

Lậu Tận Thông

Đây là quả vị chứng đắc, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi. Người tu hành đắc được quả vị này trở thành bậc A La Hán.

Luận về Đạo Nhãn và Lục Thần Thông

Trong Niệm Phật Thập Yếu, Tổ Thiền Tâm có khảo cứu trong Kinh Phật về Lục Thần Thông: “Theo trong kinh, đạo nhãn và thần thông của bậc sơ quả Tu Đà Hoàn thuộc phạm vi một tiểu thế giới, gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi Tu Di, một nhật nguyệt, sáu cõi trời Dục, và một cõi Sơ Thiền.

Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị quả Tư Đà Hàm ở trong chu vị một tiểu thiên thế giới. Bậc A Na Hàm, một trung thiên thế giới. Bậc A La Hán, một đại thiên thế giới.

Bậc Sơ Địa Bồ Tát, đạo nhãn thấy được một trăm cõi Phật cùng trăm đức Phật, chứng một trăm Tam Muội. Thần lực có thể phóng ánh sáng và làm rung động một trăm cõi Phật, đi sang khắp một trăm Phật độ.

Đạo nhãn và thần thông của bậc Nhị Địa Bồ Tát ở trong chu vi một ngàn cõi Phật. Bậc Tam Địa Bồ Tát, một trăm ngàn cõi Phật. Cứ như thế lần lượt tăng gấp bội lên mãi cho đến bậc đệ Thập Địa Bồ Tát thuộc ngôi Pháp Vân. Thần thông đạo lực, bao hàm vô biên quốc độ.

Khi xưa ngài Mục Kiền Liên tuy hiện thân ở ngôi A La Hán. Kỳ thật Ngài là bậc Bồ Tát thị hiện làm Thanh Văn để tu Bồ Tát hạnh. Khi nghe Phật nói Kinh A Di Đà, có lúc đã dùng sức thần thông của mình tìm sang Cực Lạc. Nhưng Ngài tìm mãi không thấy, sau cùng lạc đến thế giới của Phật Tu Di Tướng.

*

Núi Tu Di cao tám muôn bốn ngàn do tuần, mỗi do tuần trung bình là sáu mươi dặm. Phật Tu Di Tướng và dân chúng ở cõi ấy, thân hình đều to lớn như núi Tu Di. Khi ngài Mục Kiền Liên đến cõi này, thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe. Lúc đó Ngài liền đi vòng quanh trên miệng bát của một vị tăng. Vị tăng ấy bạch với Phật rằng: Có một con trùng nhỏ giống hình người bò trên miệng bát của mình. Phật Tu Di Tướng bảo:

“Không phải thế đâu. Đó chính là vị Thanh Văn đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên gọi là Mục Kiền Liên.”

Ngài Mục Kiền Liên nghe nói thế, liền hiện thân lớn bằng núi Tu Di, đồng với thân lượng chúng sanh ở cõi ấy. Ngài liền bạch với Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này. Sau đó liền xin Phật dùng thần lực đưa trở lại quốc độ Ta Bà.

Thời mạt pháp này, người tham thiền ngộ đạo còn khó có, nói chi chứng đến chứng quả! Khi chưa chứng quả tất phải bị luân hồi. Sự khỏi sa đọa còn không bảo đảm, bàn đến việc tiến tu trải qua vô lượng vô số kiếp…

*

Bởi thế, khi xưa ngài Duy Ma Cật dùng thần thông đem những tòa ngồi nghiêm đẹp cao bốn muôn hai ngàn do tuần ở cõi nước Phật Tu Di Đăng Vương về nơi tịnh thất. Chỉ riêng các bậc đại Bồ Tát đã từng cúng dường mười phương chư Phật mới lên ngồi được. Những vị tân phát ý Bồ Tát cho đến hàng Thanh Văn đại đệ tử không lên được. Họ tuy có lục thần thông song không thể lên ngồi.

Ngài Duy Ma Cật biết những tòa sư tử này do công đức phước báo của Tu Di Đăng Vương Như Lai. Ngài liền bảo với các vị ấy xưng danh hiệu quy kính đức Phật kia, sau đó mới lên ngồi được. Thế nên biết, muốn về cõi Cực Lạc phương Tây. Sự xưng niệm đức Phật A Di Đà là một điều tất yếu.

(Lục Thần Thông là gì – Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa)

Tuệ Tâm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *