Đức Phật A Di Đà có thật không

Đức Phật A Di Đà có thật không? Chắc chắn là có thật, không có gì phải bàn cãi cả! Vì sao lại khẳng định như thế? Vì “Đức Thích Ca không bao giờ nói dối, chư Tổ Sư không bao giờ nói dối.”

Đức Phật A Di Đà có thật không
Đức Phật A Di Đà hoàn toàn có thật!

Nhị Tổ A Nan, Sơ Tổ Ca Diếp kết tập Tam Tạng và các kinh Tịnh Ðộ. Nếu Tịnh Ðộ chẳng đáng là pháp, nếu niệm Phật có hại cho đời. Các Ngài há chẳng phân biệt tốt – xấu, vẫn giữ lại tạo thành nguồn tội cho hậu thế hay sao? Nếu Đức Phật A Di Đà không có thật. Nếu thế giới Cực Lạc không có thật, hóa ra chư Tổ sư lại dối gạt chúng sanh đấy ư?

Sao giờ này còn hỏi đức Phật A Di Đà có thật hay không

Ai học Phật cũng biết Kinh Hoa Nghiêm là vua trong Tam Tạng. “Trong giáo pháp suốt cả một đời của đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ có mình kinh Hoa Nghiêm luận về sự viên mãn ngay trong một đời. Nhưng cái nhân để được viên mãn trong một đời thì đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng mười nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Khuyến khích Thiện Tài và Hoa Tạng hải chúng cùng Phát nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.”(Tổ Ngẫu Ích).

Vậy nếu Đức Phật A Di Đà không có thật, thì nội dung Kinh Hoa Nghiêm là thế nào đây? Những ai còn thắc mắc ” Đức Phật A Di Đà có thật hay không”. Xin một lần đọc Kinh Hoa Nghiêm để tự trả lời.

Lại tổ thứ mười hai là Mã Minh Bồ Tát: Trong phần cuối của luận Khởi Tín. Ngài có dạy phương tiện tối thắng, khiến người niệm Phật cầu sanh Tây phương thường hầu Di Ðà, trọn chẳng thoái chuyển.

Hơn nữa, lúc đức Phật nói kinh Di Ðà. Sáu phương hằng hà sa số chư Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài khuyên tin kinh này; Vậy nếu đức Phật A Di Đà là giả, có nên nói là sáu phương chư Phật cũng dối gạt chúng sanh hay sao?

(Xem thêm: Niệm Phật A Di Đà Được Cảm Ứng)

Chư Tổ sư dạy gì

Chư Tổ sư giới hạnh cực tinh nghiêm mới thành được Tổ. Dù ở Tông Phái nào, sau khi Đại Triệt Đại Ngộ, các Ngài đều hoằng dương Tịnh Độ. Đều khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Không nói dối là một trong năm Trọng Giới của Phật Pháp. Các Ngài chẳng nhẽ lại dối gạt chúng sanh đấy ư?

Trong thế giới cận đại có Hòa Thượng Hư Vân. Ngài là bậc Đại Triệt Đại Ngộ, trí huệ thần thông có đủ. Ai đọc hồi ký của Ngài mà chẳng cảm thán sự khổ hạnh và trì giới tinh nghiêm của Ngài. Dù là Tổ của Tông Quy Ngưỡng, nhưng ai hỏi Thiền, ngài dạy Thiền. Ai hỏi niệm Phật, Ngài dạy họ niệm Phật. Nếu Tây Phương Tịnh Độ không có thật, hóa ra Ngài lừa dối chúng sinh đấy ư?

Gần đây nhất là Tuyên Hóa Thượng Nhân. Ai cũng biết Ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu Tây Phương Tịnh Độ không có thật. Hóa ra những lời Ngài khai thị về niệm Phật cho chúng sinh là dối gạt đấy ư?

Ngay tại Việt Nam. Hòa Thượng Thiền Tâm, được hậu thế tôn xưng là Sơ Tổ Tông Tịnh Độ. Ai Từng đọc ” Vô Nhất Đại Sư Kim Xà Thánh Giả”, lại chẳng biết Bi tâm của Ngài cảm hóa cả đến hàng dị loại. Một động rắn hàng trăm ngàn con. Trong đó có những con thành tinh, gần ngàn năm tuổi. Chúng được ngài hóa độ, và dạy cho niệm Phật. Nếu Đức Phật A Di Đà không có thật, Ngài hóa độ được chúng đấy ư?

Nếu hỏi Đức Phật A Di Đà có thật hay không là tin chưa sâu lời Phật dạy

Thế Tôn đã từng huyền ký: ” Thời mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng.” Lời này đến nay thực đã ứng nghiệm! Nhiều vị mới có chút tu trì,  giới hạnh chẳng có. Vì lợi danh mà đăng đàn lộng ngôn, bảo rằng: “Đức Phật A Di Đà là không có thật”. Tâm còn chưa rỗng rang, một mảy KIẾN HOẶC còn chưa phá được. Vậy mà dám cuồng ngôn loạn thuyết!

Đoạn đi tín tâm học Phật của người. Tự tạo nghiệp Vô Gián mà chẳng biết, thật đáng xót thương! Đức Phật Thích Ca dạy: “Y Pháp bất Y Nhân”. Nay đang thời mạt pháp. Ta nên y theo Kinh, y theo lời dạy của Phật, của Tổ mà tu trì. Đừng vội tin lời tà sư thuyết pháp mà tự đoạn đi huệ mạng của chính mình!

Vậy nên, nếu bạn đang tìm hiểu về Phật pháp và đã gặp Pháp môn Tịnh Độ rồi. Xin đừng khởi tâm nghi về Tịnh Độ. Đức Thích Ca và chư Tổ Sư không bao giờ lừa dối chúng ta đâu. Cứ tin sâu, nguyện thiết mà chuyên niệm một câu sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nếu bạn đã đọc đến đây mà nghi tâm chưa hết. Hãy xem ” Thiền Tông và Tịnh Độ Tông“, nhận một gậy của Tổ Ấn Quang để đoạn Nghi phá Chấp cho mình. 

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *