Thế nào được gọi là Nguyện thiết với Tin sâu

Thế nào được gọi là nguyện thiết với tin sâu? Tổ Ngẫu Ích nói: “Được vãng sanh hay không, hoàn toàn do tín nguyện có hay không? Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn”. Đây là lời phán định sắt đá, ngàn năm cũng không thay đổi được (Tổ Ấn Quang). Thời mạt pháp đẫy rẫy phiền trược, người nhiếp được tâm niệm Phật rất hiếm, đa phần là ” Tán tâm niệm Phật”. Vì ai cũng” Tán tâm niệm Phật” nên Tín Nguyện vô cùng quan trọng!

Nguyện thiết với tin sâu
Nguyện thiết với tin sâu

Tin sâu Nguyện thiết: 1.Tin sâu

Điểm căn yếu của pháp môn Niệm Phật, được chư tổ nhắc đi nhắc lại là: Nguyện thiết với tin sâu. Trong đó, Tín được chư Tổ sư cho là quan trọng nhất “với người sơ cơ”. Bởi nếu không Tín, làm sao khởi được Nguyện, làm sao lập được Hạnh? Vậy tin thế nào được gọi là Tin sâu? Tổ Ấn Quang khái lược cơ bản gồm:

– Tin đức Thích Ca không bao giờ nói dối. Tịnh độ chắc chắn là đường tắt để đưa chúng sinh vượt qua tam giới.

– Tin đức A Di Đà không bao giờ Nguyện dối. Chỉ cần ta chân thật niệm danh hiệu của Ngài là ” chắc chắn được vãng sinh”, vì tiếp dẫn chúng sinh niệm Phật là Bổn Nguyện của Ngài.

– Tin chư Tổ sư không dối gạt chúng sinh. Các Ngài bất kể là ở Tông nào, bất kể là ở thời đại nào, sau khi Đại triệt Đại ngộ, đều hoằng dương Tịnh Độ.

– Tin mình dẫu có là phàm phu, gia quyến buộc ràng, giới định huệ không có, vẫn nương nơi Bổn Nguyện của Phật A Di Đà mà lìa xa tam giới.

Tin sâu Nguyện thiết: 2.Nguyện thiết

Người đã khởi tín tâm, xem kỹ lại Kinh A Di Đà sẽ thấy đức Thế Tôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần về phát nguyện. Thế thì hiểu ngay rằng: “Phát nguyện vãng sinh là vô cùng khẩn yếu”. Vậy thế nào thì được gọi là Nguyện thiết?

Chư Tổ sư dạy, đại ý:” Nguyện thiết nghĩa là chỉ nguyện cầu vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ, không một mảy may mong cầu phước báo nhân thiên. Phải tha thiết như bị rớt xuống hầm xí, cầu được gấp thoát ra; Như đang bị giam cầm trong ngục, chỉ đau đáu nghĩ đến về nhà”. Muốn hiểu lực hướng dẫn của” Nguyện” sâu xa hơn xin hãy đọc phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm: “… Duy có nguyện vương này chẳng rời bỏ nhau, trong tất cả các thời, nó đều dẫn dắt ở trước. Và trong khoảng một sát na, kẻ ấy liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc”.

Đên đây thì bạn đã hiểu thế nào được gọi là Nguyện thiết với Tin sâu rồi phải không? Nguyện bạn giữ chắc hai nhân duyên này mà niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật, là chắc chắn được vãng sanh!

(Thế nào được gọi là nguyện thiết với tin sâu)

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *