Làm thế nào khi niệm Phật bị vọng tưởng, tán loạn

Làm thế nào khi niệm Phật bị vọng tưởng là câu hỏi của hầu hết Phật tử niệm Phật cầu vãng sanh. Hiếm người biết rằng, vọng tưởng tán loạn chẳng ảnh hưởng gì đến việc Vãng sanh của ta cả! Bởi thế Pháp Nhiên Thượng Nhân bảo: “Đã sanh về cõi dục giới tán địa này, tâm ai chẳng có vọng tưởng, chẳng bị tán loạn. Nếu bảo bỏ tâm tán loạn niệm Phật mới được vãng sanh thì quả là vô lý.”

Niệm Phật bị vọng tưởng
Niệm Phật bị vọng tưởng phải làm sao?

Niệm Phật với Tâm tán loạn

Xưa có người hỏi Pháp Nhiên Thượng Nhân (Tổ Tịnh Độ tông Nhật Bản): “Con tuy niệm Phật nhưng tâm cứ tán loạn, vậy phải làm sao?”. Ngài trả lời: “Đã sanh vào cõi Dục giới tán địa này, thì tâm ai cũng bị tán loạn cả. Tương tự như đã sanh làm người thì ai cũng có mắt, mũi…Nếu bảo rằng, phải bỏ tâm tán loạn mới được vãng sanh thì thật vô lý.

Người niệm Phật bị vọng tưởng, tâm tán loạn mà vẫn được vãng sanh mới nói lên sự thù thắng của Bổn nguyện tiếp dẫn. Tâm tuy tán loạn nhưng nương vào năng lực đại nguyện của đức A Di Đà nhất định vẫn được vãng sanh”.

Tôi cũng đôi lần hỏi các Thầy câu này, và câu trả lời luôn nhận được là: “Các Thầy cũng vậy, không có chi khác”. Những người chân thật tu hành luôn khiêm tốn như thế đó. Tâm phàm phu chúng ta làm sao mà không tán loạn được. Lại cuộc sống bộn bề mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền. Chúng ta không buông bỏ hết thảy để niệm Phật được. Vậy nên cứ tranh thủ lúc nào nhớ ra thì niệm, quan tâm chi đến tán loạn hay không.

Niệm sáu chữ hồng danh là việc của ta, còn tiếp dẫn vãng sinh là việc của đức Phật A Di Đà. Ngài không bao giờ nói dối cũng không bao giờ Nguyện dối chúng sanh. Chỉ tin chắc điều bình dị này là đủ, nào cao xa chi để phải hướng ngoại tìm cầu?!

Niệm Phật bị vọng tưởng chẳng ảnh hưởng gì đến việc vãng sanh!

Thật đấy, Tổ Ấn Quang bảo: “Trừ phi bậc Thánh nhân xuất thế, không ai niệm Phật mà không bị vọng tưởng cả”. Đặc biệt trong thời mạt sâu này, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp, lại không có Thiện Tri Thức để tựa nương, người niệm Phật định tâm cực hiếm.

Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Như Lai dạy: “Muốn được vãng sanh Cực Lạc chỉ cần xưng danh hiệu Phật là đủ. Vì Danh Hiệu chính là biểu tướng của Pháp Thân Phật vậy. Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm bất cứ môn tu nào nữa. Vì ngay nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh, tướng hảo, uy lực…không thể nghĩ bàn”. Lại bảo: “Tin rằng Bản nguyện của Phật A Di Đà là chân thật, rốt ráo, là tối thắng. Và ngài không hề bỏ sót một chúng sanh nào cả, dù kẻ ấy phạm vào ngũ nghịch, thập ác…”.

Niệm Phật bị vọng tưởng cứ kệ nó

Một đôi lần tôi hỏi các Thầy:

“Con niệm Phật bị vọng tưởng, phải làm sao?”

Trả lời:

“Mặc kệ nó, cứ cắm đầu mà niệm, một thời gian, vọng tưởng tự hết”

Lại hỏi:

“Vọng tưởng có ảnh hưởng gì đến vãng sanh không?”

Trả lời:

“Không, vì Đức A Di Đà có nguyện tiếp dẫn người niệm Phật. Ngài chỉ yêu cầu niệm danh hiệu của Ngài, nào có yêu cầu gì khác đâu?”

Lại hỏi:

“Nếu thành Phật, để cứu độ hết thảy chúng sinh. Thầy dạy cách thực hành khó hay dễ?”.

Trả lời: “Dễ!”.

Lại hỏi:

“Cách dễ nhất là gì?”.

Trả lời:

“Niệm Phật!”…

Chao ôi, bi tâm đến thế này là cùng cực rồi chứ còn chi nữa? Phật dạy: “Y Pháp bất y Nhân”. Kinh dạy thế nào ta cứ y theo mà thực hành, ngó đông chạy tây, hướng ngoại tìm cầu để mà chi, lời từ kim khẩu của Thế Tôn ta không tin thì còn tin ai nữa? Ngài dạy niệm Phật được vãng sanh thì ta cứ tin sâu mà niệm thôi. Dù khi niệm Phật bị vọng tưởng thì cũng kệ nó, quan tâm làm gì. Ai niệm Phật mà chẳng bị vọng tưởng. Và vọng tưởng cũng nào có ảnh hưởng gì đến việc Vãng sanh của ta đâu?

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *