Hào quang nhiếp hộ người niệm Phật và Chánh niệm lúc lâm chung

Hào quang nhiếp hộ người niệm Phật. Kinh dạy: ” Phật A Di Đà thường phóng quang nhiếp thọ tất cả chúng sanh niệm Phật ở mười phương không bỏ sót”.

Khi ta niệm Phật, liền được nguyện lực quang minh và hào quang của Ngài âm thầm nhiếp thọ. Lâu ngày nghiệp tiêu trí rạng, chân tâm hiển bày. Ánh sáng của tự tâm cảm ứng với quang minh của Phật, nên hiện tiền có thể thấy cảnh Tây Phương. Hoặc Thần Thức dạo chơi miền Tịnh Độ.

Hào quang nhiệp hộ người niệm Phật
Hào quang nhiệp hộ người niệm Phật

Hào quang nhiếp hộ người niệm Phật

Kinh Quán Vô Lượng Thọ, đức Như Lai dạy:” Vô Lượng Thọ Như Lai có tám muôn bốn ngàn tướng. Mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp tùy hình, Mỗi vẻ đẹp lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng. Những tia sáng ấy, soi khắp các cõi mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật”. Đoạn Kinh văn này chư Tổ sư cho là “Vô cùng quan trọng cho người tinh tấn tu”, bởi trong ánh sáng nhiếp hộ này, các ma sự không cách chi quấy nhiễu được.

Người tu nếu không tinh tấn dụng công thì thôi, nếu tinh tấn dụng công nhất định phát sanh cảnh giới. Cảnh giới phát sinh có Nội Cảnh Giới và Ngoại Cảnh Giới. Tu càng sâu cảnh giới phát sinh càng phức tạp, có thô, có tế và thậm chí là vi tế… Vậy nên, nếu đã tinh tấn tu tập, mong bạn hãy nhớ kỹ đoạn Kinh văn trên để hoàn toàn yên tâm mà niệm Phật. Tổ Ấn Quang dạy:” Trong ánh sáng nhiếp hộ của đức Phật A Di Đà, không có các nạn ma”.

Cần hiểu đúng về Chánh niệm lúc Lâm chung

Kinh A Di Đà, Như Lai dạy:” …Nhất tâm không tán loạn. Người ấy khi lâm chung liền thấy đức Phật A Di Đà cùng các vị Thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi mạng chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc”. Đoạn kinh văn này cổ kim có rất nhiều cách lý giải.

Chánh niệm lúc lâm chung do đâu mà có

Đa phần đều cho rằng “khi lâm chung có CHÁNH NIỆM thì đức Phật mới đến nghinh đón”. Nhưng Pháp Nhiên Thượng Nhân thì không, ngài dạy rất đơn giản:” Do đức Phật đến nghinh đón nên người lâm chung mới được chánh niệm. Vì thế Kinh Xưng Tán Tịnh Độ mới dạy:” Từ bi gia hộ, khiến tâm bất loạn”.”.

Lại nữa, Tổ Thiện Đạo dạy: “Thuần nhất tinh chuyên xưng niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà. Do niệm Phật là bổn nguyện vãng sanh của ngài, nên đấy gọi là Chánh Định Nghiệp. Nghĩa là bạn chuyên niệm Phật thì “Việc vãng sanh đã định, hiện thời đã thành tựu nhân vãng sanh”.

Nếu căn tánh của ta thuộc vào hàng Thượng Thượng, có thể niệm Phật đến mức “nhất tâm bất loạn” thì khỏi nói làm gì. Nhưng nếu căn tánh của ta không được đến mức ấy thì cũng chẳng lo. Chỉ cần ta chuyên trì niệm sáu chữ hồng danh, không tu tạp, thì hiển nhiên luôn ở trong Chánh định nghiệp. Nhân vãng sanh đã thành tựu rồi, có chi mà khởi tâm lo lắng?

(Hào quang nhiếp hộ người niệm Phật)

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *