Niệm Phật có nên cầu phước báo hay không

Niệm Phật có nên cầu phước báo hay không? Tổ Ấn Quang dạy: Người đời vừa gặp chút tai ương, nếu không oán trời thì cũng trách người, trọn chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh lòng hối tội. Phải biết: “Trồng dưa được dưa, trông đậu được đậu”. Trồng cỏ dại chẳng thể được hạt thóc ngon, trồng gai góc mong chi thóc nếp.

Niệm Phật có nên cầu phước báo hay không
Niệm Phật có nên cầu phước báo hay không

Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên, chuyện được thành hay chăng đều do nhân duyên gây ra. Tuy có người làm cho chuyện ấy thành hay bại, nhưng quyền lực thực tế là do cái nhân trước của chính ta, chứ không do cái duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui theo mạng trời, chẳng oán, chẳng hận, thuận theo địa vị mà hành, không trong hoàn cảnh nào chẳng tự tại vậy.

Trong Khổ đế của đức Thế Tôn thuyết minh, nỗi khổ của kiếp người gói trọn trong tám điều cương lãnh: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Ái biệt ly khổ. Oán tắng hội khổ. Cầu bất đắc khổ, Ngũ ấm xí thạnh khổ. Tám khổ này dù sang hay hèn, ai ai cũng có. Bảy nỗi khổ đầu là do quả đời trước cảm thành. Còn cái thứ tám chính là nhân của cái khổ đời vị lai.

Đã biết cuộc sống hiện tại sang hay hèn, giầu hay nghèo, đều do nhân đã gieo từ kiếp trước thì dẫu cảnh nghịch ta cũng gắng an nhẫn mà đền trả. “Nhẫn được khổ thì khổ mới hết”, thế nhân chẳng biết điều này, nên đã rớt xuống sông lại tự buộc thêm đá vào người.

Niệm Phật có nên Cầu phước báo thế gian không

Người niệm Phật không nên cầu phước báo. Tại sao thế? Bởi Tổ Ấn Quang dạy:” Người thật sự niệm Phật chẳng cầu phước báo thế gian, mà tự được phước báo thế gian.

Vậy nên, cuộc sống dù có gian lao, cơ cực đến thế nào, quý đồng tu xin chớ quên niệm Phật. Nhờ huân tập công đức vô lậu này khổ mới nhanh hết! Chư Phật lấy khổ làm thầy nên thành chánh giác. Chúng ta lấy khổ làm vui nên vô thỉ kiếp đến này vẫn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi.

Lại nữa, người niệm Phật đối với mỗi sự phải giữ lòng trung hậu, khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hại. Biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa ắt làm, mới hợp với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh. Nếu không như thế là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Lại phàm lễ bái đọc tụng kinh và làm hết thảy những chuyện có ích cho đời cho người…Tất cả đều nên đem chuyện đó hồi hướng Tây Phương.

Chẳng nên chỉ đem việc niệm Phật hồi hướng Tây Phương, còn những công đức khác hồi hướng cho phước báo thế gian. Làm vậy, niệm chẳng quy nhất sẽ khó vãng sanh. Phải biết người thật sự niệm Phật chẳng cầu phước báo thế gian, mà tự được phước báo thế gian. (Như trường thọ, không bệnh, gia đình yên vui, con cháu phát đạt. Các duyên như ý, vạn sự cát tường v.v…)

Nếu niệm Phật cầu phước báo thế gian, chẳng chịu hồi hướng vãng sanh. Phước báo thế gian đạt được lại thành hèn kém. Do tâm không chuyên nhất, vãng sanh lại càng khó quyết định!

(Niệm Phật có nên cầu phước báo hay không)

Tuệ Tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *