Đức Phật A Di Đà Khai Thị

Đức Phật A Di Đà khai thị những lời vô cùng trọng yếu cho chúng sanh thời mạt Pháp. Thầy tôi đã khóc nửa ngày trong Thất sau khi đọc được lời khai thị này. Một lời khai thị phá hết nghi tâm! Chưa bao giờ ta thấy đường về Tây Phương Tịnh Độ lại dễ dàng đến thế!

Đức Phật A Di Đà khai thị
Đức Phật A Di Đà khai thị cho Nhất Biến Thượng Nhân.

Đức Phật A Di Đà Khai Thị 

“Thệ Nguyện của ông thì không thể nghĩ bàn vì đã thương xót hết thảy chúng sanh, bằng cách khuyến khích họ tu một pháp niệm Phật. Đây là thiện căn tối thượng, Từ bi cực độ. Tuy nhiên, ông đã phân biệt người tin hay không tin? Pháp hợp căn cơ hay pháp không hợp căn cơ? Vấn đề này thì trái với Bổn nguyện. Trong tương lai, khi Chánh pháp và Kinh điển tận diệt. Dựa vào đâu để phân biệt đức tin? Dựa vào đâu để phân biệt căn cơ? Bấy giờ chỉ căn cứ vào việc xưng niệm danh hiệu nhiều hay ít. Tùy theo niệm nhiều ít này mà tội chướng được trừ diệt tương xứng.

Hiện nay, Phật pháp đang phổ biến, mà người tin thì ít, người không tin thì rất nhiều. Xét hết thảy chúng sanh, đa phần chưa được nghe Phật pháp; Ngoài ra, còn có nhiều hạng người, như cô độc, hèn hạ, độc ác, bệnh tật…Huống gì đến thời điểm Chánh pháp và Kinh điển tận diệt thì như thế nào nữa?

Lời nhắn gửi

Mong rằng, từ đây về sau, ông hãy lấy Trí tuệ gánh vác chúng sanh, lấy Từ bi để tự quản lý. Không kể người thanh tịnh hay cấu uế, người thiện hay ác, người tin hay nghi…

Tóm lại, không thể bàn về tâm chánh hay tâm tà, đã là tâm phàm phu dù thiện hay ác cũng nằm trong vòng mê, nên không thể dùng pháp tu căn bản (Giới, Định, Huệ) giúp họ ra khỏi sanh tử. Chỉ có xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật thì được vãng sanh mà thôi” (Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh, tr 150).

Trên đây là lời của đức Phật A Di Đà khai thị cho Nhất Biến Thượng Nhân – Tổ Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Rất nhiều người có nhân duyên đọc được lời khai thị này đã đoạn hết nghi: Tin chắc mình “Niệm Phật chắc chắn được vãng sanh”! Sau bao nhiêu năm ẩn tu, Thầy tôi đã khóc nửa ngày trong núi khi đọc được những lời khai thị này.

Cần hiểu đúng về việc tiếp dẫn vãng sanh của Phật A Di Đà

Thời @ này, khi thế giới mỗi ngày một phẳng hơn. Người Phật tử chỉ giữ được 5 giới cơ bản, ở dạng thô thôi, cũng đã hiếm lắm rồi. Kinh dạy: Một niệm sai trái khởi lên đã là tội. Xét trên khía cạnh “giới hạnh tinh nghiêm” thì chỉ một ngày thôi, chúng ta đã tạo vô biên tội lỗi. Ra đường đầy rẫy cảnh ăn mặc hở hang. Báo chí, ti vi đầy rẫy những hình ảnh xấu ác. Nào chém giết, nào lộ hàng, nào clip nóng lạnh… Bạn nhìn những cảnh đấy có khởi tà niệm như tôi chăng?

Tâm ta một ngày khởi lên biết bao nhiêu ác niệm. Suốt ngày nó lăng xăng hết đông lại tây, lăng xăng hết trong nhà ra ngõ. Giới hạnh chẳng có thì Thiền làm sao được, Mật làm sao được?  Không niệm Phật, không nương nơi bổn nguyện của đức Phật A Di Đà thì đi đâu về đâu, làm sao mà giải thoát?

Niệm Phật phải nhất tâm mới được vãng sanh – một quan điểm sai lầm

Ngặt nỗi, bao lâu nay chúng ta bị nhồi nhét vào đầu rằng: Muốn vãng sinh Tây phương tịnh độ, phải niệm Phật được nhất tâm. Tôi hỏi bạn, Thế giới này có bao nhiêu người niệm Phật được nhất tâm? Nếu niệm Phật nhất tâm mới được vãng sinh, thì hóa ra những câu chuyện vãng sinh mà chúng ta từng đọc trong: “Tịnh độ Thánh Hiền Lục”. Trong “Mấy Điệu Sen Thanh”. Trong “Chuyện vãng sanh”…là giả hết ư? là chư Tổ sư  dối gạt chúng ta đó ư? Không nói dối là một trong năm trọng giới cơ bản của Phật Pháp, chư Tổ sư giới hạnh cực tinh nghiêm, há lại dối gạt chúng ta ư?

Đức Phật A Di Đà mà chỉ tiếp dẫn những người niệm Phật được nhất tâm, thì Ngài độ được mấy người? thì hóa ra Ngài chẳng từ bi ư? Hóa ra Ngài đánh đố chúng sinh ư? Hóa ra trong cõi “Dục giới tán địa này”, đức Phật bỏ rơi chúng ta ư?

Vâng, không phải vậy đâu, đừng khởi tâm nghi mà tự đoạn mất cơ hội vãng sinh của mình. Bạn niệm sáu chữ Hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, dẫu không nhất tâm vẫn được vãng sanh, bạn nhé. Vì Bổn nguyện của ngài là tiếp dẫn chúng sinh niệm danh hiệu của ngài về Tây Phương Cực Lạc. Và quan trọng nhất là: ” Đức Thích ca không bao giờ nói dối, đức Phật A Di Đà không bao giờ nguyện dối”. Thế nên, bạn niệm Phật nhất định được vãng sanh, đừng bao giờ vì nghe bất cứ ai mà nghi ngờ điều này cả. Pháp sư Tịnh Tông, trong cuốn “Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh”, có tâm sự rằng:

Lời của bậc chân tu

“Tôi vốn biết sâu sắc rằng, mình đã tạo tội ác sâu dày, đang đón nhận quả khổ đau nặng nề. Nếu không có bổn nguyện của đức Phật A Di Đà cứu độ thì chẳng có một pháp nào khác. Khi chết chắc chắn địa ngục là nhà, Địa ngục là quê hương. Do vậy, tôi đem cả thân mạng quy hướng đức Phật A Di Đà, tinh chuyên niệm sáu chữ hồng danh. Mặc kệ những ai tu tập nổi tiếng, có đại trí tuệ, có đại công đức. Đối với tôi tuyệt chẳng có một chút hâm mộ, tuyệt đối chẳng bị ảnh hưởng và chi phối để thay đổi đường hướng mà tu tập theo lối tạp hạnh, tạp tu…

Thực sự không có trí tuệ nào vượt qua trí tuệ niệm Phật. Không có pháp tu nào vượt qua pháp xưng danh. Không có công đức nào vượt qua công đức sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật.”

Lời Đức Phật A Di Đà khai thị cho Nhất Biến Thượng Nhân quả thực là vô giá! Nguyện Pháp giới chúng sanh đều cùng phát tâm trì niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện ” vạn người niệm Phật, vạn người cùng vãng sinh Tây Phương”.

(Đức Phật A Di Đà khai thị)

Tuệ Tâm 2019.

2 thoughts on “Đức Phật A Di Đà Khai Thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *