Chuyên mục: Góc Tu Tại Gia

Niệm Phật nhất tâm bất loạn

Sự hiểu lầm tai hại về niệm Phật nhất tâm bất loạn

Nhiều người bảo: “Phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh Cực Lạc”. Đây là sự lầm lạc vô cùng tai hại, làm chướng ngại đường giải thoát của chúng sanh, bội phản lại tâm nguyện của chư Phật! Cách niệm Phật tại nhà. Bản nguyện niệm Phật – Trọng yếu đường […]

Trì danh niệm Phật

10 Cách trì danh niệm Phật

Trì Danh niệm Phật là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Nhưng Trì Danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau tùy theo căn tánh của mỗi người. Người niệm Phật cầu vãng sanh cần biết: Có tổng cộng 10 cách trì danh niệm Phật. Cách niệm Phật tại […]

Phương pháp niệm Phật

Có bao nhiêu Phương pháp niệm Phật

Niệm Phật không phải chuyên chỉ về miệng niệm, mà dùng tâm để tưởng niệm, cũng là niệm Phật. Cho nên trong môn Niệm Phật có 4 phương pháp niệm Phật, bao gồm: Thật tướng niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật, Quán tượng niệm Phật và Trì danh niệm Phật. Cách niệm Phật tại nhà. […]

Hôn trầm là gì

Hôn Trầm là gì

Hôn trầm là một thuật ngữ của Phật pháp, chỉ cho trạng thái buồn ngủ khi dụng công. Người tu có lúc tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ: Đó là vọng chướng hôn trầm. Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẩn vơ tưởng chuyện đâu […]

Tam vô lậu học là gì

Tam Vô lậu học Giới Định Huệ là gì

Tam vô lậu học là pháp tu căn bản của Phật pháp, gồm có: Giới, Định và Huệ. Bởi thế trong Kinh Lăng Nghiêm đức Phật dạy: “Nhiếp tâm giữ giới, nhân giới sinh định, nhân định sinh huệ. Đây là tam vô lậu học” Tam giới là gì. Thập thiện nghiệp là gì. Thiên […]

Lục độ là gì

Lục độ là gì

Lục độ là sáu pháp tu căn bản của người học Phật, bao gồm: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí huệ. Sáu pháp tu này thô tế, sâu cạn khác biệt muôn trùng. Như thực hành ở mức thô gọi là Lục độ, thực hành ở mức tế hoặc […]

Trí huệ là gì

Trí Huệ là gì

Trí Huệ là sự thấy biết sáng suốt được sinh ra bởi Định Lực. Đây là cảnh giới cao nhất của người học Phật trong tam vô lậu học “Giới, Định, Huệ”. Người tu học khi dụng công đến chỗ thuần thục, phá được Phiền hoặc thì trí Huệ tự khai mở. Thiền Định là […]

Thiền định là gì

Thiền định là gì

Thiền định là cách giữ thân xác, hơi thở và tâm thức của mình luôn an trú trong hiện tại. Nghĩa là ta nhiếp tâm chẳng để cho ngoại cảnh lay động, xa lìa hết thảy các tán loạn, giữ cho tâm vắng lặng. Thập thiện nghiệp đạo là gì. Bố thí là gì. Trì […]

Tinh tấn là gì

Tinh tấn là gì

Tinh là tinh chuyên, thuần nhất, không xen tạp. Tấn là đi tới không thoái lui. Tinh tấn là luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để đạt được mục đích của mình. Người học Phật nếu không tinh tấn ắt tu hành giải đãi. Mà tháng năm trôi nhanh như sương […]