Chuyên mục: Góc Tu Tại Gia

Nhẫn nhục là gì

Nhẫn nhục là gì

Nhẫn nhục là có thể an nhiên chịu đựng những điều trái ý nghịch lòng mà người khác gây ra cho mình. Gặp nghịch cảnh tâm như như bất động, một niệm chống trái, giận hờn, oán trách chẳng khởi lên, đó gọi là nhẫn nhục. Bố thí là gì. Trì giới là gì. Lục […]

Trì giới là gì

Trì giới là gì

Trì Giới nghĩa là giữ gìn một cách nghiêm ngặt các “Giới” mà mình đã thọ nhận. So với giữ giới thì Trì giới được hiểu ở mức độ miên mật hơn, vi tế hơn. Ví như giới không tà dâm chẳng hạn, người trì giới này ngay đến một niệm dâm trong tâm cũng […]

Ngũ giới là gì

Ngũ giới là gì

Ngũ giới là năm trọng giới căn bản của Phật tử hay còn gọi là năm điều răn cấm căn bản, bao gồm: 1. Không giết hại. 2. Không trộm cướp. 3. Không tà dâm. 4. Không vọng ngữ. 5. Không uống rượu.  Thập thiện nghiệp là gì. Tam giới là gì. Âm đức là […]

Lương Hoàng Bảo Sám

Lai lịch của Lương Hoàng Bảo Sám

Lương Hoàng Bảo Sám là cuốn sám văn bắt nguồn từ thời vua Lương Võ Đế (463 – 549). Đây là bộ sám văn có công năng diệt tội tiêu nghiệp cực mạnh. Tuy vậy ít người biết đến gốc tích của sám văn và cách thức trì tụng. Đa phần mọi người không thâm […]

Thiên nhãn là gì

Thiên nhãn là gì

Theo từ điển Phật học thì Thiên nhãn là mắt của Chư Thiên ở cõi Sắc giới. Mắt này có khả năng thấy hết lục đạo chúng sanh. Mọi thứ xa gần, trước sau, trong ngoài, ngày đêm, trên dưới, tường vách…Hết thảy đều bị mắt này nhìn thấu rõ, không có ngăn ngại. Thần […]

Tứ nhiếp pháp là gì

Tứ nhiếp pháp là gì

Tứ Nhiếp Pháp là bốn phương pháp để thâu nhiếp, thu phục chúng sanh, đó là:  Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Kinh Bồ Tát Tạng nói: “Nếu biết rằng Bồ tát ma ha tát đầy đủ pháp Tứ nhiếp như vậy. Nhờ vào pháp này cho nên Bồ tát  luôn ở […]

Lục Thần Thông là gì

Lục Thần Thông là gì

Lục thần thông hay còn gọi là Lục thông bao gồm: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Thần Cảnh Thông và Lậu tận thông. Năm món đầu gọi là Ngũ thông có nhiều người chứng đắc, riêng Lậu Tận Thông thì cực hiếm. Bởi đắc quả vị này là […]

Thập thiện nghiệp là gì

Thập thiện nghiệp là gì

Thập thiện nghiệp là mười nghiệp lành, gồm có: Ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý. Âm đức là gì. Cách thay đổi vận mệnh. Cảnh giới trên bước đường học Phật. Chuyện nhân quả báo ứng. Chuyện tâm linh có thật. Theo đó ba thiện nghiệp của thân […]

Phật tử tại gia

10 điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.

Phật tử tại gia thân vướng lưới thế gian, không thể buông bỏ hết thảy để tu hành được. Lại thời mạt pháp, “tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng”. Nhiều vị vì danh lợi mà tung ra những luận thuyết hồ đồ, sai lạc, làm người ta không thể phân biệt được […]