Tưởng ấm và 10 loại Ma sinh ra từ Tưởng ấm.

Tưởng là nhớ lại sự vui khổ của thân tâm, Ấm là sự ngăn che. Tưởng ấm có nghĩa là ngăn che bởi kinh nghiệm vui khổ của thân tâm tích lại trong từ vô thỉ kiếp đến nay thành một khối. Sự ngăn che khiến ta bị che mất chân tánh nên bị sai lệch khi nhìn nhận vấn đề.

Tưởng uẩn là gì
10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Tưởng ấm

Tưởng ấm có ba mức độ: Thô, tế và vi tế. Bài viết này nói về Tưởng ấm dạng vi tế và 10 cảnh giới ma của Tưởng ấm được đức Phật giảng trong kinh Lăng Nghiêm.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm

– A Nan! Người tu thiền định, khi dứt được thọ ấm, dù chưa dứt hết tập khí, nhưng tâm đã được rời khỏi thân thể; Như chim ra khỏi lồng, đã được thành tựu từ thân phàm trở lên; Trải qua 60 cấp bậc Thánh vị Bồ Tát, được “Ý sanh thân”, đi ở vô ngại. Ví như có người ngủ say nói mớ: Người ấy dù không hay biết gì, nhưng lời nói của họ đã làm cho người thức nghe biết. Ấy gọi là phạm vi của Tưởng ấm.

Nếu động niệm và vọng tưởng dứt trừ, trong tâm sáng tỏ như gương sạch hết nhơ bụi; Được sự chiếu soi, chẳng thấy có tướng sanh tử. Gọi là tưởng ấm hết, thì lúc ấy được siêu việt Phiền Não Trược. Nhưng quán xét nguyên nhân là do bởi Dung thông vọng tưởng làm gốc.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 1. Ma Quái quỷ

A Nan! Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham đắm sự hư minh, tham cầu sự khéo léo. Khi ấy thiên ma được dịp nhập vào thân người khác để thuyết pháp; Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn; Đến nơi người cầu khéo léo, thuyết pháp cho họ. Hoặc hiện thân Tỳ Kheo, hoặc Đế Thích, hoặc phụ nữ, hoặc Tỳ Kheo Ni; Hoặc trong phòng tối thân phát ánh sáng. Người ấy ngu mê chẳng biết cho là Bồ Tát. Tin theo lời dạy của họ, tín tâm lay chuyển, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục.

Ma ưa nói những việc biến đổi của tội phước; Hoặc nói Như Lai sẽ ra đời chỗ này chỗ kia; Hoặc nói những điềm kiếp hỏa, binh loạn, hăm dọa người ta. Làm cho gia tài người ta vô cớ bị tiêu tan.

Ấy gọi là Quái Quỷ (quỷ tham lam) tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời bỏ người ấy, lúc đó đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 2. Ma Bạt quỷ

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham thích đi chơi, tham cầu sự du lịch. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp; Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn. Đến chỗ người tham cầu du lịch, thuyết pháp cho họ. Người nghe pháp bỗng thấy thân mình ngồi trên bửu liên hoa, toàn thân hóa thành sắc vàng, cả chúng nghe pháp đều được như vậy chưa từng có. Ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát, tâm ham dâm dục, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục.

Ma ưa nói việc chư Phật ra đời; Hoặc nói người này người kia, chỗ này chỗ nọ là Phật Bồ Tát hóa thân đến đây. Khiến người nghe thấy vậy, sanh lòng ham mộ, tà kiến khởi lên, làm mất chủng trí. Đây gọi là Bạt Quỷ (quỷ dâm dục). Tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ mới khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 3. Ma Mị quỷ

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm tham cầu sự luôn luôn khế hợp. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn;

Đến chỗ người cầu khế hợp thuyết pháp cho họ; Khiến người nghe chưa nghe pháp đã được tỏ ngộ, niệm niệm dời đổi; Hoặc được túc mạng thông, hoặc được tha tâm thông; Hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc tốt xấu của thế gian; Hoặc nói kệ, hoặc tự tụng kinh, mỗi mỗi đều vui vẻ, được chưa từng có. Người ấy ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát tâm ham ái dục. Phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục.

Ma ưa nói Phật có lớn nhỏ trước sau, có chơn giả, có nam Phật, nữ Phật, Bồ Tát cũng vậy; Người nghe thấy vậy lạc mất Bản Tâm, dễ lọt vào tà ngộ. Đây gọi là Mị Quỷ (quỷ gian dối). Tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể. Lúc đó đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 4. Ma Quỷ cuồng

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham thích suy xét căn bản, phân tích cội gốc cùng tột của sự vật. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn.

Đến chỗ người cầu phân tích cội gốc thuyết pháp cho họ. Ma có uy thần thuyết phục các người. Khiến chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã hàng phục: Nói Bồ Đề Niết Bàn, pháp thân thường trụ tức là cái sắc thân hiện hữu này; Cha con đời đời tương sanh với nhau tức là pháp thân thường trụ chẳng dứt; Cái trước mắt đã là cõi Phật, chẳng có cõi Tịnh Độ và Đức Phật nào khác.

Người nghe tin nhận, quên mất bản tâm, đem cả thân mạng quy y, được chưa từng có. Ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát, tâm ham suy xét, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục. Ma ưa nói nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt đều là Tịnh Độ; Nam nữ nhị căn là nơi chơn thật của Bồ Đề Niết Bàn. Người mê chẳng biết, tin lời ô uế ấy. Đây gọi là Cổ Độc Yểm Thắng Ác Quỷ (quỷ cuồng).

Tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể. Lúc đó đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 5. Ma Quỷ sân si

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham cầu sự tiên tri cảm ứng. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn.

Đến chỗ người cầu cảm ứng, thuyết pháp cho họ. Ma khiến người nghe tạm thấy thân họ như trăm ngàn tuổi, lòng sanh yêu mến, chẳng muốn rời bỏ; Chịu làm đầy tớ cúng dường đủ thứ mà chẳng biết mệt mỏi; Lại khiến đồ chúng của mỗi người trong tâm đều biết họ là tiên sư, là thiện tri thức; Sanh lòng yêu mến, thiết tha như keo sơn, được chưa từng có. Người ấy ngu mê chẳng biết, cho là Bồ Tát, tâm ưa thân cận, phá hoại giới luật, lén làm việc tham dục.

Ma ưa nói kiếp trước người này người kia là anh em, là vợ của ta, nay đến để độ họ; Cùng nhau đi đến cõi này cõi kia để cúng dường Phật này Phật nọ; Hoặc nói có cõi trời Đại Quang Minh kia, chư Phật đều nghỉ tại đó. Người mê chẳng biết, tin lời cuồng vọng ấy. Đây gọi là Lệ Quỷ (quỷ sân si). Tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể. Lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 6. Ma Quỷ ngạo mạn

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham cầu tĩnh tịch, khắc khổ siêng tu, ưa thích chỗ vắng lặng. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô thượng Niết Bàn.

Đến chỗ người cầu tĩnh lặng thuyết pháp cho họ. Ma khiến người nghe mỗi mỗi đều biết nghiệp báo của mình, hoặc nói với một người nào rằng: “Ngươi nay dù chưa chết, nhưng đã làm súc sinh”.

Rồi bảo người khác đến sau lưng họ làm dạng đạp đuôi, liền khiến người ấy đứng dậy chẳng được. Làm cho tất cả đều hết lòng khâm phục, có người móng tâm lên, ma liền biết ý. Ngoài luật nghi của Phật ra, nó càng thêm khắc khổ: Phỉ báng Tỳ Kheo, chửi mắng đồ chúng; Phơi bày việc người, chẳng tránh hiềm khích; Ưa nói việc tội phước của tương lai mà mảy may không sai. Đây gọi là Đại Lực Quỷ (quỷ ngạo mạn).

Tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể. Lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 7. Ma Quỷ thần

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham muốn tri kiến, siêng năng nghiên cứu, tham cầu túc mệnh. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn.

Đến chỗ người cầu tri kiến, thuyết pháp cho họ. Người ấy khi không ở nơi nghe pháp được hòn ngọc báu; Có lúc ma lại hóa thành súc sinh, miệng ngậm hạt châu và các châu báu, sách, bùa, các vật quý lạ. Trước tiên đem hiến cho người ấy, sau nhập xác họ; Hoặc bảo với họ là dưới đất nơi đó có hạt châu chiếu sáng. Khiến các người nghe, được chưa từng có.

*

Do sức ma nhiếp trì, thường ăn cây thuốc chứ chẳng ăn cơm. Hoặc hằng ngày chỉ ăn một hột mè hoặc một hột lúa mà thân vẫn béo mạnh; Phỉ báng Tỳ Kheo, chửi mắng đồ chúng, chẳng tránh hiềm khích; Ưa nói kho báu nơi tha phương hoặc chỗ ẩn cư của bậc Thánh hiền mười phương. Những người theo sau thường thấy có kẻ kỳ lạ. Đây gọi là loại quỷ thần sơn lâm, thổ địa, thành hoàng sông núi.

Tuổi già thành ma, hoặc kêu gọi làm việc dâm dục, phá hoại giới luật, cùng với người vâng theo lén làm sự ngũ dục; Hoặc chỉ ăn cây cỏ cho là tinh tấn, những việc làm không có nhất định, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể. Lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 8. Ma Tinh mị

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, Bỗng trong tâm ham cầu thần thông biến hóa. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn.

Đến chỗ người cầu thần thông, thuyết pháp cho họ. Người ấy hoặc tay cầm ngọn lửa để trên đầu tứ chúng, lửa cháy sáng vài thước mà chẳng thấy nóng hay bị cháy. Hoặc đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, hoặc an tọa ở giữa hư không. Hoặc vào trong bình hay trong túi, xuyên qua bức tường đều chẳng chướng ngại. Chỉ đối với quân binh giao trận là không được tự tại thôi.

*

Tự nói là Phật, thân mặc bạch y, nhận lễ lạy của bậc Tỳ Kheo; Phỉ báng thiền luật, chửi mắng đồ chúng, phơi bày việc người mà chẳng tránh hiềm khích; Ưa nói thần thông tự tại, hoặc khiến người thấy cõi Phật ở kế bên; Dùng sức quỷ mê hoặc người, chẳng phải có thật. Khen ngợi sự dâm dục, chẳng bỏ thô hạnh, đem những việc ô uế cho là truyền pháp.

Đây gọi là loại Sơn tinh, Hải Tinh, Phong Tinh, Hà Tinh, Thổ Tinh. Tất cả cây cỏ trên trời đất lâu năm lụy kiếp thành tinh. Hoặc là Long (rồng) mỵ, hoặc loại tiên chết rồi sống lại thành mỵ; Hoặc loại tiên chết rồi hình thể chưa tan, quỷ quái khác nhập vào.

Tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể. Lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 9. Thiên ma

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham muốn nhập diệt, tham cầu đi sâu vào cái rỗng không. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn. Đến chỗ người cầu rỗng không, thuyết pháp cho họ.

Trước mặt đại chúng, thân ma bỗng biến mất, chúng không trông thấy, lại từ hư không thình lình hiện ra, ở đi tự tại, hoặc hiện thân như lưu ly. hoặc duỗi tay chân bay mùi chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện như đường phèn cứng chắc; Phỉ báng giới luật, khinh bỉ người xuất gia. Ưa nói không có nhân quả, hễ chết rồi là diệt hẳn, chẳng có thân sau và nói các phàm Thánh dù đã được không tịch. Nhưng vẫn còn lén hành tham dục, và người thọ sự dâm dục ấy cũng được Tâm Không.

Đây gọi là loại kim ngọc, chi thảo, hoặc con lân, phụng, rùa, hạc: Thu hút tinh khí của nhựt nguyệt, trải qua ngàn vạn năm chẳng chết thành tinh.

Tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy. Đến khi ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể. Lúc ấy đệ tử lẫn thầy đều bị sa vào lưới pháp luật. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

10 loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm: 10. Tự tại Thiên ma

Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng. Bỗng trong tâm ham muốn sống lâu, vất vả nghiên cứu, tham cầu trường thọ chẳng diệt. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để thuyết pháp. Người đó chẳng biết đã bị ma nhập, tự nói đã được Vô Thượng Niết Bàn. Đến chỗ người cầu trường thọ, thuyết pháp cho họ.

Hay nói đi lại từ nơi này đến nơi khác chẳng có ngăn ngại; Hoặc trong chốc lát từ muôn ngàn dặm đi liền trở lại, mang theo đồ vật của nơi đó; Hoặc ở trong nhà, cho người ấy đi vài bước từ vách tường bên đông sang bên tây, mà người ấy đi gấp suốt năm chẳng tới. Khiến họ tin đó là Phật hiện tiền. Ma ưa nói tất cả mười phương chúng sanh đều là con ta, ta sanh ra chư Phật, sanh ra thế giới; Là Phật nguyên thủy, tự nhiên ra đời, chẳng do tu được.

Đây gọi là Tự Tại Thiên Ma ở đời, sai khiến những quyến thuộc chưa phát tâm (kẻ đã phát tâm thì hộ trì chánh pháp). Lợi dụng sự hư minh của họ, thu hút tinh khí của người. Người ấy hoặc không nhờ thầy mà tự mình thấy rõ; Ma tự xưng là Thần Hộ Pháp Kim Cang, cho người sống lâu; Hoặc hiện thân mỹ nữ, thịnh hành việc tham dục. Khiến người ấy chưa đầy một năm gan não đã khô kiệt, hay nói lẩm nhẩm một mình, nghe như yêu mỵ mà người khác chẳng hiểu.

Khi bị sa vào lưới pháp luật, chưa kịp xử hình thì đã chết khô, nhiễu loạn người ấy đến chết mới thôi. Các ngươi nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi. Nếu mê lầm chẳng biết, sẽ bị đọa ngục A Tỳ.

– A Nan phải biết! Nơi thời mạt pháp, mười thứ ma kể trên ở trong pháp Ta xuất gia tu hành; Hoặc nhập thân người khác, hoặc tự hiện hình. Đều nói đã thành chánh biến tri, khen ngợi sự dâm dục, phá hoại giới luật. Ma và đệ tử họ truyền nhau làm việc dâm dục, tà ma như thế; Mê hoặc tâm can người từ chín đời cho đến cả trăm đời, khiến người tu hành đều thành quyến thuộc của họ. Sau khi chết tất cả sẽ trở thành dân ma, lạc mất chánh biến tri, đọa ngục A Tỳ.

– Nay các ngươi dẫu đã được vô lậu, chưa nên sớm nhập Niết Bàn. Phải nguyện ở lại, vào trong thời mạt pháp. Khởi đại từ bi, cứu độ người phát chánh tâm tu hành; Khiến đừng lạc vào tà ma, được chánh biến tri. Nay ta đã độ các ngươi ra khỏi sanh tử, các ngươi hãy theo lời Phật dạy mà hành gọi là báo ân Phật.

– A Nan! Mười thứ cảnh giới thiền định trên, đều do Tưởng ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết; Nói là chứng Thánh, thành đại vọng ngữ, đọa ngục A Tỳ.

– Sau khi Như Lai nhập diệt, trong thời mạt pháp, các ngươi phải theo như lời dạy bảo trên khai thị cho người tu. Hộ trì cho họ thành Vô Thượng Đạo, chớ để cho thiên ma được dịp quấy phá.

(10 Loại Ma sanh ra từ Tưởng ấm – Kinh Lăng Nghiêm)

Tuệ Tâm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *