Chuyên mục: Kinh Sách Phật Pháp

Tây Phương Xác Chỉ Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát

Tây Phương Xác Chỉ

Tây Phương Xác Chỉ tức là chỉ đích xác con đường tu hành, một cuốn sách chép lại sự giáo hóa của một Bồ Tát ở Cõi Cực Lạc, Ngài Giác Minh Diệu Hạnh, cho tám người đệ tử có nhân duyên sâu nặng với Ngài. Sách chỉ rõ phương cách tu trong thời mạt […]

Kinh Chú Đại Bi

Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Chú Đại Bi là một báu vật vô giá của Phật pháp, dành cho cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Bởi là một “siêu tốc thánh địa Đà ra ni”, nên sức phá nghiệp chướng của chú Đại Bi là vô cùng vô tận. Lại bởi” được mười phương đạo sư đều đến […]

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni là bản kinh cho chúng ta thấy bi tâm vô cùng vô tận của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là Cổ Phật, đã thành đạo từ rất nhiều kiếp sâu xa về trước, vì bi tâm độ sanh khẩn thiết mà hiện thân Bồ Tát, để […]

Kinh niệm Phật Ba La Mật

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Kinh Niệm Phật Ba La Mật là bản kinh tối thượng dành cho người tu Tịnh Độ, niệm Phật cầu vãng sanh, là kim chỉ nam dẫn đường về Cực Lạc. Điều đặc biệt là bản kinh này cho ta biết tại sao chư Tổ thường dạy: “Tam tạng kinh điển và tám vạn bốn […]

Thọ Khang Bảo Giám

Thọ Khang Bảo Giám Yếu Lược

Thọ khang bảo giám là cuốn thiện thư bậc nhất cho người muốn lập mạng. Tổ Ấn Quang bảo” Người đời trong mười phần, có đến bốn phần do sắc dục mà chết. Bốn phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu […]

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Đây là bản Kinh Địa Tạng được dịch bởi một bậc Chân tu, giới hạnh cực tinh nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Có thể khẳng định rằng đây là bản chuẩn chỉnh nhất tại Việt Nam. Phật tử trong nước từ trước đến nay tụng bản kinh này được cảm ứng rất nhiều, xin […]