Chuyên mục: Kinh Sách Phật Pháp

Thọ uẩn là gì

Thọ ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ Thọ ấm

Thọ là cảm giác, do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh ra, Ấm nghĩa là sự ngăn che. Thọ ấm nghĩa là sự ngăn che do những cảm giác của chúng sanh được tích lũy lại từ vô thỉ kiếp đến nay. Sự ngăn che, khiến chúng ta không nhận […]

Sắc uẩn là gì

Sắc ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ sắc ấm

Sắc là chỉ vật chất, có hình tướng, những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được. Ấm nghĩa là sự ngăn che. Sắc ấm là Vô biên các loại hình tướng được tích lũy trong tạng thức này tạo ra sự ngăn che, khiến chúng ta khởi tâm phân biệt nên nhìn nhận […]

Tứ chủng thanh tịnh minh hối là gì

Tứ chủng thanh tịnh minh hối là gì

Tứ chủng thanh tịnh minh hối là bốn điều răn dạy về tánh Thanh tịnh, gồm có: Dứt Dâm dục, dứt Sát sanh, dứt Trộm cắp và dứt Vọng ngữ. Lục thần thông là gì. Lục căn, lục trần, lục thức là gì. Thập thiện nghiệp là gì. Ngũ trược ác thế là gì. Hội […]

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Kinh thập thiện nghiệp đạo là nền tảng của vạn pháp lành. Nơi Kinh này đức Thế Tôn nói rõ hình tướng thô tế và nhân quả của mười nghiệp lành. Cách tụng kinh tại nhà. Cách niệm Phật tại nhà Âm đức là gì. Cách thay đổi vận mệnh. Kinh Địa Tạng. Chuyện nhân […]

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật

Kinh Kim Cang có khả năng phá sạch mọi kiến chấp. Người học Phật cần yếu phải nhờ nó để dẹp tan tất cả kiến chấp sai lầm cố hữu, đã lôi kéo mình vào vòng trầm luân muôn vạn kiếp rồi. Nếu không tận dụng cây kiếm Bát nhã chặt đứt mọi xiềng xích […]

Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tụng Kinh Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phổ Môn thực ra là Phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Đây là phần kinh văn đức Thế Tôn thuyết giảng về uy đức không thể nghĩ bàn của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cổ kim đến nay người trì tụng Kinh Phổ môn này được cảm ứng thoát khổ không […]

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là một trong Tịnh Độ tam kinh. Dù với căn tánh người thời nay, hiếm người có thể y theo kinh mà thành tựu được phép quán. Tuy vậy kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật xác quyết hai điều vô cùng quan trọng: Vô Lượng Thọ Như Lai có […]

Kinh A Di Đà

Phật Thuyết A Di Đà Kinh

Kinh A Di Đà cho ta biết rõ Y báo& chánh báo cõi Cực Lạc, nên khi niệm Phật mà cảnh giới phát hiện, sẽ biết mà không bị lạc vào Ma cảnh. Đây là một trong ba bộ kinh quan trọng bậc nhất đối với hành giả niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương […]

Kinh Vô Lượng Thọ

Kinh Vô Lượng Thọ Phật

Kinh Vô Lượng Thọ là bản kinh duy nhất còn tồn tại khi pháp diệt tận, khắp thế gian không còn sự hiện diện của Phật pháp, do vậy thì biết bản Kinh này là tối quan trọng trong giáo pháp của Như Lai. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Kinh Đại Bi Tâm […]

Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni

Kinh Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni là bản kinh bảo hộ trẻ em. Ngoài ra, sức phá ác nghiệp của kinh này cực lớn, đặc biệt dành cho những ai trót nhỡ phá thai, muốn sám hối và giải nghiệp phá thai. Bạn xem nội dung kinh Phật thuyết, […]