Tỉnh Thường Đại Sư – Liên Tông Thất Tổ

Tỉnh Thường Đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Ðường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới Cụ Túc.

Tỉnh Thường Đại Sư
Tỉnh Thường Đại Sư

Sư trì giới luật tinh nghiêm, chuyên niệm danh hiệu Phật, phát Bồ đề tâm, kết xã niệm Phật. Ngài động viên khích lệ mọi người tu tập, nổi tiếng bốn phương nhưng ít trước thuật. Trong sách Phật cư sĩ, Tổ sư Ấn Quang bảo: “Việc trước tác là tùy theo tâm nguyện của mỗi người. Chúng ta nhất định không thể đánh giá phẩm chất đạo đức tốt xấu của người ấy qua việc họ trước tác được nhiều hay ít. Xưa nay, các bậc hiển bày Pháp thân ít dùng ngôn từ câu cú, không có trước tác. Lẽ nào chúng ta lại nghi ngờ được sao?

Chúng ta biết rằng muốn thoát ly sanh tử, thật ra chẳng phải ở chỗ nói nhiều. Chỉ cần một mực thâm tín, nguyện tha thiết, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây phương là đủ. Song, cho dù đọc hết Đại tạng kinh đi nữa thì chẳng qua cũng chỉ để hoàn thành việc giải thoát mà thôi.”

Tỉnh Thường Đại sư

Trong niên hiệu Thuần Hóa, Ðại Sư đến trụ trì chùa Chiêu Khánh. Vì mến di phong của Lô Sơn, ngài tạo tượng Phật A Di Ðà kết hợp bạn sen, thành lập Liên Xã. Sau đó, ngài lại chích máu tả phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên ấy lại đổi tên Liên Xã thành Tịnh Hạnh Xã. Hàng sĩ phu dự vào hội niệm Phật được một trăm hai mươi người. Ngoài ra các hàng nam nữ thiện tín khác có đến hàng vạn, đều xưng là Tịnh Hạnh đệ tử. Trong đây quan Tướng Quốc Vương Văn Ðán làm hội thủ.

Riêng phần Tỳ Kheo Tăng, Ðại Sư độ được hơn một ngàn người, đều tu môn Niệm Phật. Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng Giêng, theo thường khóa Ðại Sư ngồi kiết già niệm Phật. Giây lát, bỗng nói to lên rằng: “Ðức A Di Ðà Thế Tôn đã đến!” Rồi ngồi yên mà hóa, thọ 62 tuổi. Trong giờ ngài thị tịch, đại chúng thấy mặt đất biến thành sắc vàng ròng, rất lâu mới hoàn phục như cũ.

Lời Phụ:

Kinh dạy: “Tâm tịnh thì cõi Phật thanh tịnh”. Ðại Sư đã tu nhân niệm Phật thanh tịnh, tất phải cảm tịnh quả. Nhưng vì tịnh quả mãnh liệt nên không đợi sanh về Tây Phương mà ảnh hưởng đến cảnh uế địa này tạm biến thành sắc hoàng kim. Ðây là một bằng chứng cho biết cảnh đất vàng cây báu ở Tịnh Ðộ là có thật, vì “tất cả pháp do tâm tạo”. Quả vị của Ðại Sư tất ở ngôi Thượng Thượng Phẩm.

(Tỉnh Thường Đại Sư – Theo Mấy điệu sen thanh)

Tuệ Tâm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *