Đại sư Thiếu Khang – Liên Tông Ngũ Tổ

Đại sư Thiếu Khang là Tổ Liên Tông thứ năm đời Đường. Thiếu Khang đại sư họ Châu, người đời nhà Ðường, ở vùng núi Tiên Ðô xứ Tấn Vân.

Đại sư Thiếu Khang
Đại sư Thiếu Khang

Hành nghiệp chính yếu của Sư là luôn nhớ nghĩ nhàm chán cõi ngũ trược nhơ uế, vui thích Tịnh độ; Niệm Phật lớn tiếng và hành bố thí. Sư thường dạy chúng: “Các vị phải luôn khởi tâm nhàm chán xa lìa cõi Sa Bà năm uế trược; Vui thích miền Tịnh Ðộ an vui mà cố gắng tu hành tinh tấn. Giờ phút này ai thấy được quang minh của ta, kẻ ấy mới thật là hàng đệ tử”.

Đại sư Thiếu Khang

Từ buổi sơ sinh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: “Con có biết đó là ai chăng?”

Ngài bỗng ứng tiếng đáp: “Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn!”

Biết con mình có duyên lành với Phật pháp, cha mẹ ngài liền cho đi xuất gia. Căn cơ linh mẫn, đến mười lăm tuổi ngài đã thông suốt được năm bộ kinh. Niên hiệu Trinh Nguyên năm đầu, Ðại Sư đến viếng chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Thấy chỗ để sách trong đại điện phóng quang, ngài lại tìm xem, thì ánh sánh ấy phát xuất từ tập văn Tây phương Hóa Ðạo của Thiện Ðạo Hòa thượng. Ngài liền khấn rằng: “Nếu tôi có nhân duyên với Tịnh Ðộ, nguyện tập văn này phóng quang một lần nữa!”

Vừa dứt lời, ánh sáng lại càng chiếu ra rực rỡ, trong ấy ẩn hiện hình dạng các hóa Bồ Tát. Ngài chắp tay nói: “Kiếp đá có thể mòn, nguyện này thề không dời đổi!”

Nhân đó, Ðại Sư đến Trường An chiêm lễ, di tượng của Nhị Tổ bỗng bay lên, bảo ngài rằng: “Ông nên y theo lời dạy của ta mà phổ độ chúng sanh, ngày kia công thành, sẽ sanh về Cực Lạc!”

Ði ngang qua Giang Lăng, ngài gặp một sư cụ bảo: “Ông muốn hoằng hóa nên sang xứ Tân Ðịnh, cơ duyên ở nơi đó!”. Nói xong bỗng biến mất.

Đại sư Thiếu Khang dùng Phương tiện dụ người niệm Phật

Sau thời gian ấy, Ðại Sư đến Tân Ðịnh, thấy người xứ này chưa biết niệm Phật là gì. Dùng phương tiện, ban sơ ngài quyên tiền dẫn dụ trẻ con niệm Phật. Nếu trẻ nào niệm Phật được một câu, ngài liền thưởng cho một đồng tiền. Như thế hơn một năm, rồi không cần thưởng tiền, bọn trẻ cũng niệm. Tập quán lần quen, về sau lúc gặp Ðại Sư khi ở trong nhà hay đi ngoài đường, chúng cũng vẫn niệm.

Từ đó, nam nữ, già trẻ hễ thấy ngài, đều niệm: “A Di Ðà Phật!”. Nhân sự việc này, dân chúng vùng ấy lần lượt phát tâm thờ cúng niệm Phật rất nhiều. Thấy cơ duyên đã có phần thuần thục, Ðại Sư thành lập Tịnh Ðộ đạo tràng ở Ô Long Sơn, xây đàn tam cấp. Cứ đến ngày trai, thiện nam tín nữ đều họp nơi đó để niệm Phật nghe pháp. Thường thường số người họp có trên ba ngàn. Mỗi khi thăng tòa, ngài chắp tay to tiếng niệm Phật thì đại chúng ở dưới đều xướng niệm hòa theo.

Có lúc Ðại Sư xưng một câu Phật hiệu, hội chúng thấy một đức Phật từ miệng ngài bay ra. Niệm đến mười câu, trăm, ngàn câu đều có mười, trăm, ngàn vị Phật bay ra, liên tiếp như xâu chuỗi. Ðại Sư bảo: “Quý vị đã được thấy Phật, chắc chắn đều sẽ vãng sanh.” Mọi người nghe nói đều có cảm niệm vui mừng, an ủi.

*

Năm Trinh Nguyên thứ hai mươi mốt, vào tháng 10, Ðại Sư họp hết hàng đạo tục đến dặn bảo rằng: “Các vị nên phát tâm chán lìa cõi Sa Bà ác trược, ưa thích miền Tịnh Ðộ. Phải an vui mà cố gắng tu hành tinh tấn. Giờ phút này ai thấy được quang minh của ta, kẻ ấy mới thật là hàng đệ tử”. Nói xong, ngài chắp tay viên tịch, toàn thân phóng quang rực sáng. Ðại chúng xây tháp thờ ngài ở Ðài Nham, tôn hiệu là Ðài Nham Pháp sư.

(Đại sư Thiếu Khang – Theo Tịnh Độ Tập Yếu)

Tuệ Tâm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *