Sắc ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ sắc ấm

Sắc là chỉ vật chất, có hình tướng, những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được. Ấm nghĩa là sự ngăn che. Sắc ấm là Vô biên các loại hình tướng được tích lũy trong tạng thức này tạo ra sự ngăn che, khiến chúng ta khởi tâm phân biệt nên nhìn nhận không đúng sự vật. Bởi thế nên không nhận ra được trí tuệ và sự thanh tịnh chân chánh của sự vật.

Sắc uẩn là gì
10 cảnh giới Ma sinh ra từ Sắc ấm

Sắc ấm có ba mức độ: Thô, tế và vi tế. Bài viết này nói về sắc ấm dạng vi tế và 10 cảnh giới ma của Sắc ấm được đức Phật giảng trong Kinh Lăng Nghiêm.

Người học Phật nếu giới hạnh tinh nghiêm, tu trì đắc lực, tất một ngày cảnh giới phát hiện ra. Bởi cảnh giới phát sinh vô cùng vô tận, nếu không nắm rõ bản chất sẽ lạc vào ma cảnh. Vì thương chúng sanh thời mạt tu hành, chướng nạn trùng trùng lớp lớp, nên đức Phật từ bi giảng về Ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm.

10 cảnh giới Ma sanh ra từ Sắc ấm

Đức Phật bảo: – A Nan nên biết. Ngươi tọa đạo tràng, vọng niệm nếu hết thì ngay cái lìa niệm ấy tất cả sáng tỏ: Động tịnh chẳng dời, nhớ quên như một, nên trụ nơi này mà nhập chánh định. Như người mắt sáng ở chỗ đen tối, chơn tánh trong sạch, trong tâm chưa phát ánh sáng: Đây gọi là phạm vi của Sắc ấm. Nếu con mắt sáng tỏ, thì mười phương khai mở, chẳng còn đen tối, gọi là Sắc Ấm hết, thì người ấy được siêu việt Kiếp Trược. Nhưng quán xét nguyên nhân là bởi Kiên cố vọng tưởng làm gốc.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 1.

A Nan, đang trong lúc tham cứu Diệu Minh, quên cả tứ đại. Bỗng sắc thân ra vào các vật chất đều chẳng chướng ngại, ấy gọi là sự sáng tỏ tràn ra trước mắt. Sự việc ấy chỉ là công dụng tạm được như thế, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 2.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, thân như lưu ly. Bỗng trong thân lấy ra các loài giun sán mà thân vẫn y nguyên, chẳng bị thương tổn, ấy gọi là sự sáng tỏ tràn ra hình thể. Đây chỉ là do tu hành tinh tấn tạm được như thế, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 3.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, khi ấy, ngoài sắc thân ra, hồn phách, ý chí, tinh thần dung hòa lẫn nhau. Bỗng trong hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương chư Phật cùng diễn mật nghĩa. Đây gọi là hồn phách, ý chí thay phiên nhau làm chủ khách, ly hợp lẫn nhau, thành tựu thiện chủng, tạm được như thế, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 4.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, trong tâm sáng tỏ, phát ra ánh sáng, chiếu khắp mười phương thành màu sắc Diêm Phù Đàn; Tất cả các loài đều hóa thành Như Lai. Bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài Thiên Quang, ngàn Phật vây quanh, trăm ức cõi Phật cùng hoa sen đồng thời hiện ra. Ấy gọi là việc sở nhiễm của tâm hồn linh ngộ. Ánh sáng của tâm chiếu soi các thế giới, tạm được như vậy, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 5.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, quan sát chẳng ngừng, sức đè nén hàng phục quá mức. Bỗng trong hư không thành màu sắc bách bảo, xanh vàng đỏ trắng đồng thời cùng khắp mười phương mà chẳng chướng ngại nhau. Ấy gọi là sự dụng công đè nén quá mức tạm được như thế, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 6.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, trong sáng chẳng loạn. Bỗng lúc nửa đêm, ở trong nhà đen tối, thấy rõ các vật chẳng khác ban ngày. Ấy gọi là tâm dụng đến chỗ vi tế, cái năng thấy trong như lưu ly, cái sở thấy thấu qua đen tối, tạm được như thế, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 7.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, toàn tâm dung hòa với hư không. Bỗng thân thể đồng như cây cỏ, lửa đốt, dao chém chẳng có cảm giác; Thiêu chẳng thấy nóng, chém chẳng thấy đau. Ấy gọi là tâm và trần dung hợp thành một, tạm được như thế, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 8.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, dụng công đến chỗ thanh tịnh. Bỗng thấy núi sông, đất đai mười phương đều thành cõi Phật đầy đủ thất bảo; Ánh sáng chiếu khắp, lại thấy hằng sa chư Phật, cung điện trang nghiêm, cùng khắp thế giới, thấy khắp thiên đàng địa ngục đều chẳng ngăn ngại. Ấy gọi là tập trung tư tưởng ngày càng sâu đậm, lâu ngày hóa thành, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 9.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, đến chỗ sâu xa. Bỗng ở nửa đêm, thấy được các đường phố và bà con phương xa; Nghe được tiếng nói của họ, ấy gọi là tâm bức bách quá mức bay ra, nên cái thấy thấu qua vật chất, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma.

10 Cảnh giới Ma sanh từ sắc ấm: 10.

Trong lúc tham cứu Diệu Minh, thấy hình thể của thiện tri thức, trong giây lát hiện ra đủ thứ biến đổi. Ấy gọi là tâm tà bị yêu mị, hoặc thiên ma xâm nhập; Thình lình thuyết pháp, thông đạt diệu nghĩa, chẳng phải chứng Thánh.

Chẳng tự cho là Thánh, gọi là cảnh giới tốt, nếu cho là Thánh, liền lọt vào tà ma. 

– A Nan! Mười thứ cảnh giới thiền định trên, đều do Sắc ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết. Nói là chứng Thánh thành đại vọng ngữ, đọa địa ngục A Tỳ.

– Sau khi Như Lai nhập diệt, trong thời mạt pháp, các Ngươi phải theo lời dạy bảo như trên khai thị người tu, hộ trì cho họ thành Vô Thượng Đạo, chớ để cho thiên ma được dịp quấy phá.

(10 Cảnh giới ma sinh ra từ Sắc ấm – Kinh Lăng Nghiêm)

Tuệ Tâm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *