Niệm Phật vãng sanh Tây Phương

Niệm phật vãng sanh Tây phương, một phương pháp vô cùng đơn giản để rời xa tam giới. Chỉ tiếc rằng người niệm Phật thì nhiều, nhưng người được vãng sanh lại ít. Do là bởi người ta không nhớ lời Phật dạy: ” Chỉ cần chuyên trì niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật là chắc chắn được vãng sanh”.

Niệm Phật vãng sanh Tây Phương
Niệm Phật vãng sanh Tây Phương

Niệm Phật vãng sanh: Pháp tu của thời Mạt

Chúng ta sinh vào thời mạt pháp, “phước mỏng, huệ cạn, nghiệp nặng, chướng sâu. Đối với điều được lợi ích thì khủng khỉnh nghe. Đối với điều khiến mình bị tổn hại thì toàn thân rạp lạy.” Lại thói ham cao chuộng xa, ưa những điều khác lạ. Tâm suốt ngày rong ruổi nơi trường danh sắc lợi. Nên chẳng hưởng được chút thanh lương nào nơi giáo pháp của Như Lai.

Mạt pháp tu hành, nhiều vị “lời cao chót vót mà hạnh thấp lè tè”. Nào những huyền lý cao siêu, văn phong bóng bẩy dài dòng. Rốt cuộc chỉ để phức tạp hóa những điều đơn giản, chẳng ích gì cho tha nhân. Lại mỗi người một vẻ, ngã mạn tự bày ra đủ thứ lý thuyết rối rắm, khiến người sơ cơ chẳng biết phải tin ai. Đến nỗi lui sụt mất tín tâm, thật xót xa quá đỗi! 

Chỉ cần niệm Phật là chắc chắn vãng sanh

Trong các Kinh Tịnh Độ, Như Lai đều dạy rất giản đơn:” Muốn vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ, chỉ cần niệm sáu chữ hồng danh là đủ”. Chư Tổ Sư sau khi Đại Triệt Đại Ngộ, quay trở lại hoằng dương Tịnh Độ, cũng chỉ khuyên người “ Nguyện thiết tin sâu mà niệm Phật là chắc chắn vãng sanh.”

Chúng ta chỉ cần tin sâu lời Phật, lời Tổ mà niệm sáu chữ hồng danh, vậy thôi. Các Ngài nào có bảo điều kiện để vãng sanh là gì khác đâu? Cũng nào có dạy phải niệm đến nhất tâm. Hoặc phải tụng thêm bao nhiêu bộ kinh A Di Đà mới được vãng sanh đâu?

Niệm Phật vãng sanh là phương pháp dễ tu

Chỉ nhất tâm niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Chẳng kể đi đứng nằm ngồi, chẳng luận thời gian lâu mau. Niệm niệm miên mật không buông bỏ, không gián đoạn. Đó gọi là Chánh định nghiệp, vì thuận với bản nguyện của Phật A Di Đà.

Nếu niệm niệm liên tục, lấy chết làm kỳ hạn. Tất mười người tu mười người vãng sanh, trăm người tu trăm người vãng sanh. Vì sao? Vì không có tạp duyên nên được chánh niệm. Vì tương ứng với bản nguyện của Đức Phật, không trái giáo Tịnh độ, thuận theo lời Phật. Nếu bỏ Chuyên tu mà theo Tạp tu: Trăm người không được một, ngàn người chẳng được năm, ba. Vì sao?

Vì tạp duyên loạn động làm mất chánh niệm, không tương ứng với bản nguyện của Phật. Trái với giáo Tịnh độ, không thuận theo lời Phật. Lại do niệm không liên tục, tâm có gián đoạn, hồi hướng phát nguyện không khẩn thiết và chân thật. Các phiền não tham sân đến làm gián đoạn. Không có tâm hổ thẹn để sám hối, không luôn luôn nghĩ đến việc báo Đáp ân Phật.

Lại còn khởi tâm khinh mạn, tuy tu tập mà luôn chạy theo danh lợi. Tâm nhân ngã che mờ, khiến không thể gần gũi bạn lành đồng hạnh đồng tu. Thích gần gũi tạp duyên, làm chướng ngại chính mình và chướng ngại người khác.

(Niệm Phật vãng sanh Tây Phương)

Tuệ Tâm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *