Chuyên mục: Phật Pháp & Cuộc Sống

Cầu siêu như thế nào là đúng chánh pháp

Cầu siêu thế nào là đúng Chánh pháp

Có muôn vàn lý do người ta nghĩ đến Cầu Siêu. Cầu siêu cho người thân đã mất, cầu siêu cho Ông bà Tổ tiên, cầu siêu cho thai nhi và cầu siêu cho tha nhân. Tuy vậy, lại rất ít người hiểu đúng bản chất của cầu siêu