Góc Tu Tại Gia

Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng vô cùng

Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thanh cứu khổ, linh ứng vô cùng, chúng sanh khổ đau hoạn nạn mà chí tâm cầu đến Ngài, không ai chẳng được toại nguyện. Tôi mỗi lần đọc được những câu chuyện linh ứng về Ngài, lòng vẫn dâng lên những xúc cảm lạ thường, đôi khi trào …

Bồ Tát Quán Thế Âm linh ứng vô cùng Read More »