Giảng giải chú Đại Bi Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giảng giải chú đại bi

Hòa thượng Tuyên giảng giải Chú Đại Bi có lẽ vì nhân gian đã ở sâu vào thời Mạt pháp: Khi pháp nhược ma cường, tà ma ác quỷ lộng hành khắp chốn. Trước Ngài chưa có ai từng giảng về Chú Đại Bi và cũng bởi vì một điều vô cùng đơn giản: Ngài […]

Hàn Sơn Thập Đắc

Hàn Sơn Thập Đắc là Bồ Tát thị hiện

Hàn Sơn Thập Đắc vốn là hai Bồ Tát thị hiện. Ngài Hàn Sơn là hóa thân của của Bồ tát Văn Thù. Ngài Thập Đắc là hóa thân của đức Phổ Hiền Bồ tát. Đế Thích Thiên là ai. Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Tôn giả A Nan. […]

Thiền Tông là gì

Thiền Tông là gì

Chữ Thiền vốn là tiếng Phạn, dịch là thiền na, nghĩa là tỉnh lự. Thiền Tông tức là Thiền trong tông môn, còn gọi là “Vô Thượng Thiền”. Đây là pháp mà tâm tâm tương ưng, truyền ngoài giáo lý; Không lập văn tự, đi thẳng đến pháp môn vô thượng!  Bởi thế cho nên […]

Vua A Xà Thế là hóa thân Bồ Tát

Vua A Xà Thế là Hóa thân Bồ Tát

Vua A Xà Thế được người học Phật biết đến phần lớn ở Điển tích giam mẹ, giết cha trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Vua phạm trọng tội Ngũ nghịch, sau nhờ sám hối và giác ngộ Phật pháp mà quay trở lại hộ trì Chánh Pháp. Ngài Quả Khanh là hóa thân Bồ […]

Tôn giả A Nan

A Nan Tôn Giả

A Nan Tôn giả là Tổ sư đời thứ nhì. Ngài là dân thành Vương Xá, con ông hoàng Hộc Phạn, tức em con chú của đức Phật, là người đa văn bậc nhất. Phật pháp lưu truyền được đến ngày nay là nhờ nơi trí nhớ vô biên của A Nan Tôn giả. Công […]

Ma Ha Ca Diếp

Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả

Ma Ha Ca Diếp Tôn giả là Sơ Tổ, người nhận tâm truyền từ đức Phật Thích Ca. Ngài hiện vẫn còn sống và đang nhập định nơi núi Kê Túc, chờ đức Từ Thị xuất thế. Tôn giả là người nước Ma kiệt đà, thuộc dòng Bà la môn, mang thân hình sắc vàng. […]

Vua trời Đế Thích Thiên

Đế Thích Thiên là ai

Đế Thích Thiên là Thiên chủ của Cung trời Tam Thập Tam Thiên hay còn gọi là Đao Lợi Thiên. Đây là tầng trời thứ 2 trong Dục Giới, theo thứ tự từ dưới lên thì: Trời Tứ Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa Lạc và trời Tha Hóa […]

Mục Kiền Liên Bồ Tát

Mục Kiền Liên Bồ Tát cứu mẹ

Ngài Mục Kiền Liên là một trong mười đại đệ tử của đức Phật Thích Ca. Ngài là Tôn giả được mệnh danh là Đệ nhất thần thông và nổi tiếng trong kinh điển bởi hai điển tích: Xuống Địa ngục cứu mẹ, bà Thanh Đề và minh chứng sống về sức mạnh tuyệt đối của […]

42 Thủ nhãn ấn Pháp

Cảnh tỉnh về tu tập 42 Thủ nhãn ấn Pháp

42 Thủ nhãn ấn pháp còn gọi là Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Hòa thượng Tuyên Hóa, là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, dạy: “Trong tất cả các pháp, pháp 42 thủ nhãn là pháp bí mật nhất trong các pháp bí mật; […]

Rắn thành tinh

Hàng phục Rắn thành tinh

Rắn thành tinh còn gọi là tinh xà. chúng đa phần nhờ tu luyện âm dương nhị khí mà thành. Bởi nhờ lột xác nên loài này sống rất lâu, do hấp thụ nhật nguyệt tinh khí lâu năm nên có thể linh thông biến hóa. Loài này bởi kiếp trước là người hiểm độc, […]