Niệm Phật bị vọng tưởng

Làm thế nào khi niệm Phật bị vọng tưởng, tán loạn

Người niệm Phật tâm tán loạn mà được vãng sanh mới nói lên sự thù thắng của Bổn nguyện tiếp dẫn. Tâm tuy tán loạn nhưng nương vào năng lực đại nguyện của đức A Di Đà nhất định vẫn được vãng sanh

Nguyện thiết với tin sâu

Thế nào được gọi là Nguyện thiết với Tin sâu

Tổ Ngẫu Ích nói: “Được vãng sanh hay không, hoàn toàn do tín nguyện có hay không? Phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn”. Đây là lời phán định sắt đá, ngàn năm cũng không thay đổi được

Tông chỉ của pháp môn Niệm Phật

Tông chỉ của Pháp môn Niệm Phật

“Thật vì sanh tử, phát Bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật”. Mười sáu chữ khai thị này của ngài Mộng Đông, thâm sâu và khẩn thiết đến cùng cực, được Tổ Ấn Quang gọi là Đại cương tông của pháp môn Niệm Phật.