Chánh niệm là gì

Chánh niệm là gì

Chánh là chân chánh và Niệm là ý niệm, Chánh niệm hiểu đơn giản nhất là các ý niệm chân chánh. Chánh niệm khác chánh tư duy ở chỗ: Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh về một vấn đề gì đó, còn chánh niệm là ngay một niệm khởi ở trong tâm cũng […]

Giác ngộ là gì

Giác ngộ là ra khỏi sanh tử luân hồi

Giác ngộ sự tỉnh giác từ giấc ngủ Vô minh và mở mang tiềm năng trí tuệ bao la của mình. Đây là sự chấm dứt sanh tử luân hồi và an trú trong sự bình an, phúc lạc bất tận. Bởi hạt giống của giác ngộ là Phật tánh, bị giam cầm trong bức […]

Chánh mạng là gì

Chánh mạng là gì

Chánh mạng là nghề nghiệp chân chánh để nuôi sống bản thân, gia đình và làm lợi ích cho xã hội. Đức Phật dạy rằng: “Bất cứ công việc hoặc nghề nghiệp nào cũng có thể được coi là chánh mạng, nếu nó không mang lại tác hại cho bản thân người làm công việc […]

Chánh nghiệp là gì

Chánh Nghiệp là gì

Chánh nghiệp là những hành động, việc làm chân chánh. Bởi nghiệp con người gây tạo có thiện có ác(chánh, tà). Nghiệp thiện ác được sanh ra từ Tam nghiệp, tức là: Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ở đây, chúng ta chỉ bàn về chánh nghiệp của thân. Do khẩu nghiệp thuộc phần […]

Chánh ngữ là gì

Chánh Ngữ là gì

Chánh ngữ là lời nói chân chánh. Đức Phật dạy rằng, Chánh Ngữ có bốn đặc tính: Chúng là những lời chân thật Chúng khiến người ta phấn khởi, không phải là những lời ác độc hay cay đắng mà đem lại niềm vui. Chúng nhẹ nhàng, không thô lỗ hay cộc cằn. Chúng khiêm […]

Chánh tư duy là gì

Chánh tư duy là gì

Chánh tư duy là sự suy nghĩ chân chánh. Nghĩa là con người cần phải nghiệm xét, nghĩ suy, một cách đúng đắn, hợp với chân lý; Không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người. Chánh tư duy có ích lợi giúp con người sống hạnh phúc, không phạm lỗi lầm […]

Chánh kiến là gì

Chánh kiến là gì

Chánh là chân chánh, kiến là thấy, chánh kiến là cái thấy biết chân chánh. Chánh kiến là Pháp đầu tiên và cũng là nền tảng trọng yếu của Bát chánh đạo. Theo Đức Phật giải thích, chánh kiến có hai phần quan trọng: Hiểu được lý Nhân quả. Hiểu được Lý Vô thường. Mọi […]

Hỉ xả là gì

Hỉ xả là gì

Hỉ xả là dù có chúng sanh làm những điều tội ác, vong ân, khinh hủy, hiểm độc, tổn hại cho người hoặc cho mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Lòng hỉ xả giải được chướng hận thù báo phục. Tâm từ bi là gì. Thập thiện là gì. Âm đức là […]

Tùy hỉ là gì

Tùy hỉ là gì

Tùy hỉ là khi thấy trên từ chư Phật, Thánh nhơn, dưới cho đến các loại chúng sanh, có làm được công đức gì, dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thạnh, thành công, an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng giùm. Lòng tùy […]

Phàm tâm là gì

Phàm tâm là gì

Phàm tâm là tâm được hình thành từ toàn bộ kinh nghiệm về thấy biết được huân tập sâu vào trong tàng thức của ta, trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Phàm tâm còn gọi là “tâm thông thường”, tức nó là cái đang được bạn dùng để suy nghĩ, thấy nghe, vui buồn…Hay […]